Dato: 22. august 1872
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 22 August 1872

Min kjere Etatsraad Andersen!

Imorges da jeg kom hjem efter at have fulgt min Mand halvveis til Byen, forefandt jeg Deres kjere hjertelige og velkomne Brev, hvormed jeg særdeles glædede mig. Tak, kjere Ven for Alt hvad De i Deres hjertens God(hed) udtaler, ja for de venlige Følelser De nærer for mig og Mine. Skulde jeg virkelig have opnaaet at gjøre Dem Opholdet paa Rolighed saa behageligt, som det altid er mit inderlige Ønske at kunne gjøre, da tro mig at det er mig der har Grund til at være taknemlig; De maa paa ingen Maade tro at det er mig, som er den Ydende, jeg modtager langt mere i Deres Selskab end jeg er istand til at give igjen; men De er nu engang saa elskværdig at tage tiltakke og tage den gode Villie for Evnen. - Der maa vist være deiligt paa Basnæs i det velsignede Veir, kun Skade at der ikke er rigtig Solskin i Hjerterne, den kjere Fru Scavenius har jo desværre mistet sin lille Datter-Datter, det var tungt at erfare ved Hjemkomsten; Vil De ikke nok bevidne hende min oprigtige Deeltagelse; det er altid en lille Trøst at hendes Datter er saa ung og at hun, dersom det saa er vor Herres Villie, i Tiden kan faa Erstatning for sit Tab. - Indlagt sender jeg Dem de unge Forlovedes Kort, de kom allerede i Tirsdags, saa de maa have været trykte i god Tid. -

Jeg skriver dette imedens de unge Piger med Elise ere oppe at læse Fransk med Professor Wilsuet; jeg havde idag ventet Familierne baade fra Teglgaarden og Elyseum, men nu fik jeg et Par Ord fra min [Datter] at de ikke kom da de ere ude paa en Skovtour. Allerede henved Klokken 11 i Formiddag hørte vi Salut fra Fæstningen der bebudede Prindsessen af Wales Ankomst; jeg glædede mig paa hendes Vegne over at komme hjem i saa herligt Veir, og have de rimeligviis havt en mageløs Reise, thi hun blev først ventet langt senere paa Dagen. Paa Søndag reiser Schousbo til Vestindien, han er kommet sig mageløs den Tid han har været her. Igaar havde jeg et langt Besøg af Admiral Christmas han har det mindre godt, og talte han mageløs naivt, [som: overstreget] om sin Kone, som i denne Tid er hjemme og besøger ham, men det kan ikke gjengives her i Brevet. Her er stor Glæde ude i Gaarden idet, det lille skikkelige Menneske Otto, rider paa Alma, Carl fører Hesten og giver Barnet Underviisning i den ædle Ridekunst. Apropo, det er da mærkeligt at den unge Herr Schavenius atter har seir ved Væddeløbet i Gotheborg, det maa more ham meget. - Gid De kunde kaste et Blik ind i Havestuen og see det Blomsterflor her er idag; den gamle Artischock er bleven afløst af 3 deilig store og en ny Slyngplante er kommet ved Siden af den De har bragt, der endnu er riig paa hvide Blomster. I Blomsterhuset er der kommet en lyserød og hvid Lillie, som dufter saa mageløst, det er en heel Fryd at komme derind. Igaar var Jomfruen tillige med Marie og min Søsters Jomfru, i Udstillingen, hvor de rigtig morede sig; baade hun og alle Folkene takke for Deres Hilsen og i Særdeleshed, for den smukke Gave, de igjennem mig modtoge fra Dem. Efter bedste Overlæg fordelte jeg dem saaledes Jomfruen 5 Rdl Tjeneren 4- Hver af de 3 Piger 3 RD og vare de Alle glade overrasket. Anna har havt det en Deel bedre de sidste 4 Dage.

[i marginen, s. 4:] Igaar vare de 3 Søstre ude at gratulere Fru Hanschell til hendes Fødselsdag

[i marginen, s. 3:] Alle Børnene sende venlig Hilsen, min Mand veed ikke at

[i marginen,

s. 2:] jeg skriver, ellers sendte han Dem sin Hilsen. Bring mig i venlig

[i marginen, s. 1:] Erindring hos Deres Vertinde, hav det nu selv rigtig godt saa godt, som disse Linier forlader Deres hengivne Veninde

D. M.

Tekst fra: Niels Oxenvad