Dato: 19. maj 1872
Fra: Dorothea Melchior, Harriet Melchior, Johanne Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 19de Mai 1872

Kjere Etatsraad Andersen!

Af Overskriften vil De see at vi have ombyttet vort Vinter Ophold med det kjere Rolighed, hvor Alt seer saa friskt venligt og hyggeligt ud. I de sidste Dage har det været raat og temmelig koldt og da jeg desuden har havt en Deel at foretage inden Døre har jeg endnu ikke rigtig kunnet nyde den friske Foraarsluft. Jeg har dog den første Dag været Haven rundt og særligt efterseet de smaa Beplantninger af Skovmærker, som staae frodige og med Blomst, men mærkelig nok have de ikke udbredet sig, som jeg havde tænkt mig, men Gartneren mener at Jordbunden ikke egner sig ret dertil da de i Skovene voxe i det gamle Løv, hvor de bedst trives. -

Jeg maa nu først sige Dem min Tak for Deres kjere Brev fra Venedig, som jeg modtog igaar; det maa have været en glad Overraskelse for Block at komme til Venedig, denne berømte interessante og romantiske By, saa rig paa gamle Minder. Den har jeg endnu tilgode at see. Jeg glædede mig over at De ikke mere omtalte det lille stikkende Vaaben, som skulde have forvildet sig i Deres respektive Hals og Mave. Hvor dog Indbildningen kan have en stor Magt, især over et saa phantasirigt Gemyt, som Deres. Maaskee fører det til at vi faa et lille Eventyr om den vandrende Digter, der blev forvandlet til et Naalehuus. - - Jeg vil haabe at naar disse Linier naae til Dem, at De da har modtaget mine 2 Breve, som ere sendte poste restante til Innsbruck. I Løverdags skulde vi have flyttet herud, men da det blev vedvarende Regn, ventede vi til Søndagen den 12te. Om Mandagen kom Johanne med Poul og Charlotte herud for at være her nogle Dage medens de indrettede deres Bolig paa "Elyseum", De kan tænke Dem at det er en Fryd for mig at have dem her og jeg finder ogsaa at Johanne med hver Dag gaaer lidt fremad; hun bevæger sig endnu kun meget besværligt, men Appetit og Humeur er fortræffeligt. - I Onsdags ankom Doctor Marcus med Kone og yngste Datter og ere nu Roligheds Gjester, medens deres gifte Datter med 2 Børn bo paa Teglgaarden. De have deres Værelse ved Siden af vort Sovekammer, da jeg ikke vil give Deres 2 Stuer bort, de staa og vente med Længsel paa at blive beboede. Naar kan jeg vente Dem? Jeg glæder mig inderlig til at gjensee Dem og jeg behøver ikke at sige Dem at De vil være hjertelig velkommen til enhver Tid.

Om Torsdag Morgen kjørte vi Alle til Byen for at lykønske Herr og Fru Trier til deres Sølvbryllup. Det gjorde mig ondt at jeg havde glemt at minde Dem om at de skulde feire denne Fest den 16de da De ellers vist havde sendt dem en Gratulation, men det kan maaskee skee endnu. De vil erindre at jeg den 17de Juni fik mange Blomster, man saadanne Blomster især Rosentræer som de fik har jeg aldrig seet Mage til. Jeg talte paa Træerne 150 af de skjønneste Sorter. Festen der var særdeles animeret og vellykket stod ude paa Ravnsborg hvor der var ligesaa stort Antal Gjester, som hos os. Det vil imidlertid blive for vidtløftigt at indlade mig paa nogen Beskrivelse, den maa skee mundtlig. - I Fredags Aftes afreiste min Mand, han gaaer en eller 2 Dage til Paris, derfra til London, hvor han har noget at udrette og endelig er det hans Agt at reise til Torquay for at hente Børnene, saa at han formodentlig vil kunde være herhjemme igen den 7de eller 8de Juni, altsaa nogle Dage forinden Industri Udstillingens Aabning den 13de. Jeg fulgte min Mand til Banen og da jeg kom hjem blev jeg glad overrasket ved Carl Block og Kones Besøg. De vare, som altid elskværdige og behagelige. Jeg inviterede dem herud til 1te Pintsedag, og de toge da den heroiske Beslutning at bringe lille Poul med, men da det nu imorges trak op til Regn, fik jeg en lille Billet hvor de skrev at de frygtede at Veiret var for daarligt til at kjøre saa langt med Barnet. -

Mandag d. 19de

Saa langt naaede jeg igaar dog med mange Afbrydelser. Vi havde en meget gemytlig Dag med Jöhnckes, Lunds, og Doctor Marcus. Imorgen Aften gaaer "de hvide Roser" for første Gang, jeg haaber at vi skulde faa Billetter, hvilket dog maaskee vil blive vanskeligt nok. Fru Bloch fortalte mig at lille Pouls Fødselsdag var bleven feiret hos Bedstemoder Falbe, hvor Høedt havde oplæst med stor Virtuositet 4 af Deres Eventyr. I forrige Uge havde Thea Examen og morede det mig at høre Børnene fortælle forskellige af Deres Eventyr i den danske Time hos Pastor Rasmussen. Thea fik udmærket Vidnesbyrd og var hun meget flink. I dette Øieblik bragte Postbudet Brev fra min Mand fra Cøln, han har havt en udmærket Overreise. Hvor det bliver morsomt for Hägg at træffe min Mand i London. Johanne var kjed af at jeg afsendte mit Brev forinden hun har faaet skrevet til Dem og takket Dem for Deres Elskværdighed at skrive hende til jeg har lovet at hilse fra hende og fra Tante Mille, der fæster Piger. Jeg har saa uendelig mange Breve at skrive saa De maa tage tiltakke med dette indholdsløse og daarlige Brev, som jeg næsten skammer mig at afsende men De er vel saa elskværdig at tilintetgjøre alle mine Skrivelser som kun ere beregnet paa at give Dem lidt Underretning om Forholdene i min snevre Kreds. Bring Herr William Block min venlige Hilsen og siig ham at ingen vil glæde sig mere end jeg dersom hans Stykke vinder Bifald; - Jeg maa ikke glemme at fortælle Dem at den unge Theodor Trier fra Altona er bleven forlovet med en ung kjøn Pige, Johanne Ahrenheim her fra Kjøbenhavn; de ere i den 7de Himmel, hvor jeg vil haabe at der altid skal være Plads for dem. Sophie Melchior er meget taknemlig for Deres Hilsen og skriver snart til Dem. Billes ere i Wien og more sig herligt. Nu for Alvor lev vel og behold i venlig Erindring Deres altid hengivne

Dorothea Melchior.

Kjere Etatsraad Andersen!

Lige nu staaer jeg i Begreb med at kjøre ud paa Teglgaarden, men vil dog ikke undlade at sende Dem en hjertelig Hilsen i Mamas Brev. Det glæder mig hver Gang Mama faaer Brev, det er saa morsomt at følge Dem paa Deres Rejse. Hvor mærkeligt at De har haft nogle saa kolde Dage, her er det heller ikke rigtig varmt endnu, men er her saa dejligt grønt og foraaragtigt. Om 3 Uger eller maaske før vente vi Papa Anna og Louise hjem, og De kan tro, at jeg glæder mig mageløst dertil. Jeg haaber at det ikke havde noget at sige med Knappenaalen, og at De vil modtage disse Linier glad og vel til mode. Med mange venlige Hilsener til Deres Rejsefælle forbliver jeg Deres Dem hengivne

Harriet Melchior.

Kjære Etatsraad Andersen!

Hvor det var elskværdig af Dem at sende mig et lille Brev, tak, ja mange gange tak derfor, og for al den Interesse, som De ved alle Lejligheder viser mig og mine, Gud give at De maa have en rigtig yndig Rejse og at vi ved Deres Hjemkomst maa finde Dem vel og fornøjet men helst ganske uforandret. Sally & Poul takker for Hilsenen [fortsættes i marginen:] Tag tiltakke med denne lille men velmente Hilsen fra Deres hengivne

Johanne Melchior.

Tekst fra: Niels Oxenvad