Dato: 3. maj 1872
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d. 3die Mai 1872

Min kjere Etatsraad Andersen!

Med Nød og Neppe kan jeg samle mine Tanker og jeg vilde dog saa gjerne skrive Dem et Brev, som De ikke skulde blive alt for kjed af. Den velsignede Bazar, som nu G.s.L. skal begynde paa Søndag og vare i 4 Dage, har givet mig alt for meget Arbeide, altfor meget at tænke paa, saa det løber rundt i Hovedet paa mig og jeg maa tilsidesætte mange af mine kjereste Beskjæftigelser. Der gaaer ikke 5 Minutter imellem at Klokken ringer og da bringes der Gaver, som skal noteres og sættes Priis paa, og da opbevares, dertil Besøg hele Dagen og endelig Besørgelser til Landet, hvorhen vi agte at flytte til allerede paa Løverdag, saa De kan tro at det har været med den største Anstrengelse at jeg har naaet at komme til at passiare lidt med Dem og at sige Dem at jeg igaar med megen Fornøielse modtog Deres, som altid hjertelige, udførlige og kjerkomne Brev, som jeg i et Par Dage med lidt Utaalmodighed havde ventet paa. Det er deiligt at De ikke føler Dem meget træt og besværet af Reisen og at De fremdeles er godt fornøiet med Deres Reisefælle. Fru Bloch fortalte mig at han skriver saa særdeles begeistret hjem om Dem og om Alt det Skjønne og Nye han ved og med Dem faaer at see. Hvor det glædede mig at høre lidt om den kjere Hägg, som maa have været lyksalig over at træffe en saa trofast og beundret Ven og Beskytter, som Dem, kjere Andersen. Det opfrisker Sindet, naar man har prøvet lidt af Verdens Modgang som han vistnok allerede nu i Begyndelsen af sit Vandrerliv har erfaret lidt af, at tale med dem man har rigtig kjer. Igaar havde vi samlet en lille Kreds af hjælpende Aander, i Bazarens Tjeneste, nemlig Herr og Fru Lund, Fanny Emmerson, Sophie Melchior, Elise, Agnes Salomonsen og Cabiro; Damerne arbeidede hele Dagen, Herrerne kom først til Middag og om Aftenen tegnede Lund og Cabiro læste for os Dandserinden af Paludan Møller. Han læser udmærket godt og behageligt. Han har lovet mig at skrive en Feulleton til Bazaren. Blocks kom ikke, da deres Tjeneste Pige var syg og de ikke havde Mod til at forlade deres Børn. Det store Billede er nu snart færdigt, han er selv meget tilfreds dermed og jeg vil ogsaa tro, naar mit eget Osteribillede ikke altid foresvævede mig, at jeg vilde være lige saa begeistret derover, men vort er kjønnere, jeg maa bemærke at jeg ikke har seet det fuldendt. Jeg var forrige Løverdag Aften til en udmærket Concert i Casinos store Sal, givet af de danske og lundensiske Studenter, hvor der blev opført en ny og meget mægtig og brillant Composition af gamle Hartmann, "Vølvens Spaadom" der gjorde stormende Lykke. Hartmann blev modtaget med jublende Bifald af det tætbesatte Huus. Han lod til i al sin Beskedenhed at blive meget glad overrasket og saae meget undseelig ud, omtrent som De kjere Andersen pleier at see ud, naar Deres Skaal uformodet bliver udbragt. Desuden blev der sunget en Serenade til Welhaven, med Text af Bjørnson og Musikken af Grieg, den var særdeles yndefuld og tiltalende; vor danske Qvartet bar ubetinget Prisen, Tollerlund, Christian Lund, Møller og - ja hans Navn mindes jeg ikke. - Et Par Gange er Figaro gaaet paa Scenen og for begeistret Publikum, især skal Frøken Pfeil være ypperlig og man glæder sig over at høre Mozart igjen. Jeg sender indlagt Rollebesætningen i Block og Bøghs "Hvide Roser" som vil komme til Opførelse i denne Saison; det er alle vore bedste Kræfter, saa det vil nok komme til at gaae godt. Fru Rosenkilde, som jeg sad ved Siden af forleden Aften til Badet i Dieppe, sagde at hendes Mand synes godt om Stykket. Paa Løverdag, altsaa imorgen, reise Billes. Etatsraadinde Levy, følger med dem til Wien. Jeg fik [ved?] ikke om jeg har fortalt Dem at Tetens har faaet et stort Embede i Frederits og at vi skulde miste det rare Menneske som vi holde saa meget af. Han reiser først i Slutningen af Mai. Min Svigersøn har i disse Dage kjøbt en deilig Eiendom paa Gammeltorv, den hvori min Broder boer lige over for Suhrs Gaard. Det er glædeligt at han nu endelig kommer bort fra Toldbodveien, hvor han nu maa see til at sælge Stedet. Johanne kjører nu hver Dag en lang Tur i min Vogn og mærker man endelig nogen Fremgang i hendes Befindende. Vi vare for nogle Dage siden i Charlottenlund Skov, hvor der var ubeskrivelig deiligt, med en endnu ganske frisk Skovbund; det var første Gang jeg saae den. Store udsprungne Bøgegrene og et stort Stykke Skovbund fulgte hjem med og prydede Vognen. Paa Søndag har Christian Ferie, idet han for anden Gang skal giftes; han har maattet leie sig en Leilighed i Frederitziagade, da han ikke havde Plads nok i Huset til sin store Familie, han har 3 Børn. Det er glædeligt at see at Prindsesse Thyra nu er ude af Fare, der udgaaer ikke mere Bulletin. Da jeg igaar kom hjem fra Byen, laa Grevinde Holsteins og Bodils Kort oppe, de havde ladet spørge om jeg var hjemme, det var meget uhældigt. - - Idag staar der i alle Blade et meget stygt Opraab til alle Arbeidsklasser at give Møde paa Søndag paa Nørrefællled, "til Kamp imod Kapitalen". Det er aftrykt efter "Socialisten" og Indbyderne ere Stormester Pio, Kasserer Geleff og Brix. Jeg troer ikke at det er klogt at alle vore Blade have optaget det, men forhaabentlig vil det blive forpurret af Politiet. - Rygtet om Maleren Rosenstands Forlovelse er ubegrundet, der er intet derved. Jeg saae hans Malerier paa Udstillingen, som jeg fandt særdeles tiltalende. Igaar blev en Niece af mig Rosalie Henriques forlovet med et meget net ungt Menneske en Herr Wagner. Mindes De hende? Hun er meget svær og ikke kjøn, men en rigtig rar Pige. Hvor heldigt er det ikke at "Guden, den Stakkel er blind", han er bleven forelsket i hende. -

Fra Carl havde vi et meget rart Brev igaar, han er som altid glad og fornøiet, det er temmelig længe siden at Louise har skrevet, men jeg haaber at Alt er godt, thi var der noget iveien, var der altid nogen der kunde skrive. - Vi er pludseligt, som ved et Trylleslag forsat ind ind i den varmeste Sommer, 14 Grader i Skyggen og G. veed hvormange i Solen; det er sjeldent først i Mai. Det er et glimrende Syn at see det unge friske Løv, paa Træerne paa Slotspladsen. Det gaaer bedre med Fru Drevsen og hos Collins have de det godt. Brandes har begyndt en ny Række Forelæsninger over de franske Dramaer; som jeg gjerne vilde have hørt, men nu maa alt vige for Forretninger. Den første Forelæsning skal have været fortræffelig. Der kjæmpes endnu fremdeles med hvasse Pile og Spydigheder, baade i Dagbladet og Fædrelandet imod ham, men han giver ikke saa let fortabt; at han er eminent dygtig kan ikke betvivles, han burde kunde gjøre Videnskaben stor Gavn, men han maa først blive lidt mere ustædig. Hils nu den kjere Block og Hägg, dersom De træffer ham igjen og vær selv hjertelig hilset af Deres tro hengivne

Dorothea Melchior. Undskyld dette [ulæseligt ord] Jaskeri! (s. 1, f.o.:]

Torsdagsgjesterne og mange flere Venner sende Hilsen, baade min Mand, Harriet Børnene Mose og Jette

Tekst fra: Niels Oxenvad