Dato: 14. oktober 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

"Rolighed", Østerbro den 14 October 1871.

Kjære Frøken Ørsted!

Siden jeg sidst, fra Petershøi, skrev Dem til har jeg ikke hørt et Ord fra Dem, men jeg vil haabe at De og Deres Moder, begge have det gdot. Jeg tog ikke til Basnæs, som Bestemmelsen var, jeg følte mig saa hyggelig her paa "Rolighed", og fik endeligt engang igjen Idee til et større Eventyr, dette har jeg skrevet, atter omskrevet og nu endeligt bragt i Afskrift til Amerika. Det er imidlertid ikke stort nok til et nyt lille Eventyr Hefte, som de der tidligere ere komne ved Julen, jeg tænker at give det, ved den tid, til, f Ex "illustrerede Tidende". Det er / et Eventyr, som, troer jeg, ret vild ehave tiltalt Deres Fader. Rasmus Nielsen hørte det forleden og syntes glad ved det Poesiens Lys jeg kastede ind i Naturen. Eventyret handler om "Den store Søslange"; det vil sige, min store Søslange er Telegraphtouget, der nu snart som Midgaardsormen omspænder den hele Jord. Det er især Fiskenes Forbauselse over denne ny Havslange, deres Kritik og alt det Vrøvl og Mudder de gjøre over det de ikke begribe, som udfolder sig i min Digtning. - Jeg glæder mig til at læse det for Dem. Fra første October havde jeg Værelser i Nyhavn, men flyttede dog ikke ind der er sat nyt Skillerum, Gulvteppe slaaet paa, og alle mine Sager / til Opstilling have undergaaet stor Vask og Pusning, det de trængte til efter at have været Vinteren overi Tordenskjoldsgade. Frøken Hallager tager sig meget trofast deraf. I dag var det min Hensigt at flytte ind, men da ikke endnu Alt er istand og jeg hører at Hr Melchior, som er i Engeland med sin syge Datter, kommer hjem paa Torsdag, bliver jeg endnu herude den Dag over og flytter da, om Gud vil, næste Fredag til kjøbenhavn. Hils paa det inderligste Deres Moder, hun og De vide vel, at Kongen af Sverrig har hædret med Kommandeurkorset (St Olafs), det er en smuk og høi Orden, og vil altid erindre mig om det kjære Besøg i Norge. I Theatret har jeg endnu kun været een eneste Gang og seet Cymbeline. Seer De den unge Martensen saa hils ham fra mig, jeg er glad vi fik denne Digtning paa Scenen. Alle i Famlien hjertelige Hilsener fra Deres hengivne

ærbødige

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 365, billed 7014-17)