Dato: 14. september 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

"Petershøi" den 14 September 1871.

Kjære Frøken Ørsted!

Det er allerede en Ugestid siden at jeg fra Rolighed tog en Miilsvei længer ud ad Strandveien i Besøg hos Henriques. Veiret har, paa de to første Dage nær, været særdeles smukt, Søen blank og blaae, eller rullede sine skumhvide Bølger. Jeg bliver her til Mandag-Eftermiddag, kommer saa igjen hjem til Melchiors paa "Rolighed" hvor jeg bliver September ud.

Frøken Hallager har faaet Leilighed til mig, rigtignok lidt for langt ude i Nyhavn og paa Charlottenborg Side, hvor jeg kun har Sol i mit Soveværelse, foruden dette faaer jeg to Stuer til Gaden og haaber at der skal blive ret hyggeligt, det er paa første Sal. - Iaar tænker jeg nu ikke mere paa at reise, dog nok paa en lille Udflugt til Basnæs; jeg vil faae travlt med at gjennemarbeide Fortsættelsen af mit Livs Eventyr, at det, for / Danske, kan blive rigere og mere fyldigt end det er i den amerikanske Udgave. Som jeg hører, arbeider Bournonville paa en ny Ballet hvorfra Motivet er fra et af mine Eventyr og hvori fremkommer et par af mine Eventyr-Personer; jeg glæder mig til at see det, da Bournonville altid viser riig Opfindsomhed, Smag og Genialitet i sine Balletdigtninger. Til Julen kommer denne nok første Gang paa Scenen. - Endnu har jeg ikke, siden min Hjemkomst, været i Theatret, det er mig for langt at tage ind til Byen fra "Rolighed" og forseent om Aftenen at kjøre ud igjen. De derimod har maaskee allerede besøgt Theatret, eller er De med Deres Moder paa Landet? Det foresvæver mig, at De ved mit Besøg sagde, at de begge endnu engang vilde ud til Slægt og Venner. Mit Brev finder Dem vel nok hvor De er og glad vil jeg være om det finder Dem ved Sundhed og godt Humeur. Deres Moder saae jo prægtig ud, da jeg sidst saae hende; det var ikke Tilfældet med den unge Anna Melchior, hun reiste fra Rolighed for en 8 Dage siden; hendes ældre Søster og Broder fulgte hende, Faderen førte dem til det sydlige England hvor Klimatet skal være mildere og godt for Vinteren, de naaede i 30 Timer fra Hamborg til London. - Hauchs ere endnu ikke reiste. - Jeg hører at den yngste Datter skal giftes med Enkemanden Dr: Heiberg, det vil sige, ikke Lægen i Jylland, men Heiberg her i Kjøbenhavn; de to unge Folk reise med Hauchs til Italien. Carl Bloch tænkte ogsaa paa at besøge Italien men opgav det snart. De maa endelig gaae op og see hans storartede Maleri: Christian den Anden i Fængselet, dersom De ikke allerede har seet det. - Jeg anseer samme for et af de betydeligste og meest interessante Billeder han har leveret; et mindre Stykke af ham, en Munk, som har Tandpine, har Hr Henriques afkjøbt ham. I disse Dage udkommer et Ugeskrift for Børn, udgivet af Westrup, det aabnes med mit Portræt og jeg har til første Nummer leveret et lille lystigt Barne-Digt: "Spørg Amagermoer!" [] seer De det ikke, skal jeg læse det for Dem naar vi igjen samles i de venlige Stuer hos Deres Moder. /

Vil De foreløbig bringe hende de hjerteligste Hilsener og ligesaa Familien fra Weile dersom De endnu har den hos Dem. De unge Frøkener Scharling jeg mødte i Norge, længes jeg efter at tale med og høre om deres besværlige Søfart herned, forud Hilsener til Dem og Moderen, ligesom ogsaa til Deres Broder, Svigerinde og lille Viggo. Hun maa endelig til Vinter gjentage Besøget hos mig, da skal jeg nok være hjemme, naar jeg er varet [advaret] forud.

Her har De et langt Brev uden stort Indhold, men jeg lever et stille Liv paa Petershøi, seer kun lidt ud over Gjærdet til Landeveien og hen over Sundet. - Og nu lev hjertelig vel!

Deres meget hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilm 82, 120-22)