Dato: 1. august 1871
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 1ste August 1871

Kjere Etatsraad Andersen!

Imorges bad jeg min Mand om at tage et i Aftes paabegyndt Brev med til Byen for at fortsætte det, da jeg ikke troede mig istand til selv at gjøre det idag. Jeg har inat lidt af saa stærke rheumatiske Smerter i Skulderbladet at jeg neppe kunde røre mig af Stedet. Idag er det lidt bedre, skjøndt langt fra godt, og jeg forsøger derfor at skrive, hvortil jeg har saa megen Lyst, da det allerede forekommer mig at være en heel Evighed siden at De forlod os. Idag have vi da endelig en solbeskinnet Dag og det gjør godt ovenpaa den megen Regn. Jeg frygter for at Høsten vil lide derunder, naar der ikke snart indtræder mere Stadighed i Veirliget. - Dagstelegraphen meldte imorges om Deres Ophold i Götheborg; jeg tænker at De har faaet en god Modtagelse af vore skandinaviske Brødre og at De føler Dem rigtig tilfreds dermed. Vi have lutter ungdommelige Feriegjester paa Rolighed for Øieblikket; Louis, der paa Fredag skal med Kammeraterne til Møen, Birgitte Auguste Poul og Charlotte. Et Par Dage boede Doctor Arndt med Frue herude og vi havde det rigtig rart med dem. Han er meget musikalsk, spiller smukt Claveer, hun er sød og livlig, men kalder hans Spil "ein unangenehmes Geräusch". Vi vare i Fredags Formiddag oppe i Blocks Atelier, hvor jeg blev glad overrasket ved at see hans store Billede saa mesterligt fuldendt; jeg har aldrig seet et saa ypperligt Perspektiv i et Maleri; naar man saae igjennem et lille Speil der hang paa Væggen fik man aldeles Indtrykket af at Christian den 2dens Figur levendegjort traadte ud af Rammen, og gik en imøde. Hans yndige Kone sad hos ham, (ikke Christian den 2dens) sad i stum Beundring foran Maleriet, da vi kom ind, hun saae meget vemodig ud ved Tanken om Blocks Afreise, det var hans Bestemmelse at reise, som i Søndags, jeg antager at han er reist. "Maaskee kommer jeg hjem om 6 Uger" sagde han; lidt efter "muligen bliver jeg kun 4 Uger" og inden vi gik derfra mente han at det kunde være meget muligt at han kom før den Tid, dersom han kunde faae seet i Holland, hvad han egentlig reiste for. - Om Fredag Aften gik vi 12 Personer i Selskab til Tivoli, hvor der var ganske yndigt. Lunds fulgte med os og var det virkligen en Fornøielse at see Lund i et glimrende Humeur. De veed jo at han i et saadant Humeur kan være mageløs morsom. Fru Lund var fornøiet over at faae saa god Øvelse i at tale Italiensk, som hun fik opfrisket ved at conversere med den unge Marcus, som er etableret i Alexandrien, og der paa nogle Dage var her i Besøg, et meget belevent dannet ungt Menneske, Søn af Doctor Marcus i Altona, der ved sin egen Flid og Dygtighed har banet sig en smuk Vei. Jeg hørte Wagners Tannhaüser Ouverture udført af Gungls Orchester, som høstede et stormende Bifald, men da Lundby senere havde spillet sine Drømmebilleder, var der en stor Demonstration, idet de vedvarende aplauderede, og han kom flere Gange frem og tilsidst takkede og beroligede Gemytterne ved at sige at Gungl vilde spille Champagne Gallop. Det er ikke muligt at bedømme, efter kun at høre det engang hvilket Orchester der er bedst, især da man hørte Musikken udenfor i Afstand, da der ikke var nogen Tanke om at kunne trænge sig ind i den propfulde Sal. Jeg har intetsteds, hverken i England, Frankrig Italien eller Tydskland seet noget Forlystelses Etablissement der kan sammenlignes med Tivoli. Vi saae et smukt Optog af hele Berider Selskabet, der i deres elegante Coustumer, med de mindre kjønne Damer og udmærket smukke Heste, rede igjennem Haven. De har maaskee aldrig været i Tivoli, i saa Fald anseer jeg det for enhver god Patriots Pligt at gaa derud og maa De naar De kommer hjem endelig paa en varm Aften gaa derud. Deres unge Venner baade Poul og Hermann spørge ofte efter Dem. Den Første morede jeg mig over forleden; jeg gav ham nemlig en lille Dask over Haanden fordi han ikke vilde staa stille da hans Amme (Viisdommens Gudinde, som Mille Melchior kalder hende) hjalp ham. Han satte et yndigt lille fornærmet Ansigt op og sagde "Naar Gunnild har knappet min Bluse, gaaer jeg hen til en Sporvogn og kjører hjem til Elyseum". Den Befordring har Guderne ikke kunnet benytte sig af for at komme til det himmelske Rige. I Aften giver Fru Smyth Bido en Concert paa Klampenborg, hvortil jeg har taget 5 Billetter, men ingen af os herhjemme tage derud; jeg vil haabe for hendes Skyld at ikke alle andre bære sig saaledes ad, thi det maa være uhyggeligt at spille for tomme Bænke. Jeg længes nu efter at høre lidt om hvad De har foretaget Dem i Götheborg og hvorledes De har truffet Hägg. Vil De bringe ham en hjertelig Hilsen, med Tak for hans rare Brev, som snart skal blive besvaret. Anna har det meget godt idag, hun takker for Deres venlige Hilsen og gode Raad, og beder om at gjengjelde dem. Emil kom i dette Øieblik hjem fra Petershøi hvor han har været i længere Tid. Paa Torsdag komme de tilligemed Thyra Nystrøm herud. Hvad synes De om den ærefulde Ansættelse som Asgar Hamrich har modtaget [i] Amerika; han har et stort Talent til at poussere sig, der hører megen Dristighed og Selvtillid til. Han har i Dagstelegraphen skrevet som Feulleton "En Konstner". Det er den danske Maler David Jacobsen, som De nok mindes fra Paris. Han er død for nogen Tid siden, og jeg troer neppe at Verden mister noget Stort ved ham. Men at dømme efter hans Beskrivelse om ham, skulde man tro at han var et miskjendt Genie, det siger han, og tænker vistnok derved paa sig selv. thi han føler sig vist ikke anerkjendt nok herhjemme. - Jeg antager at De seer de danske Blade i Sverrig og da vil De have læst idag i Dagbladet en meget interessant Beretning om Raasløffs tidligere Virksomhed herhjemme. - Kudsken sidder nu paa Bukken og venter paa mit Brev som skal med til Byen, De vil være overbærende med mit uinteressante Brev, som jeg er indbildsk nok til at tro at De heller vil modtage end slet intet. Lev vel, mor Dem godt og forhast Dem ikke, nyd og see hvad Mennesker og den deilige Natur byder og kom rigtig opfrisket og tilfreds tilbage hvor De altid er velkommen hos Vennerne paa Rolighed og ikke mindst af Deres hengivne

Dorothea Melchior.

Alle Store og Smaa hilse.

Tekst fra: Niels Oxenvad