Dato: 31. juli 1871
Fra: Dorothea Melchior, Moritz Gerson Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 31te Juli 1871

Kjere Etatsraad Andersen!

Som sædvanlig har der hver Dag optaarnet sig en Uendelighed af Forhindringer, der har gjort det umuligt for mig at faae Stunder til at passiare lidt med Dem, hvilket jeg saa inderlig gjerne havde gjort, især for at takke for Deres kjere Epistel fra Jønkøping, som jeg modtog ved Bordet i Fredags Middag. De har rimeligviis ikke modtaget min Mands Brev, som han sendte Dem, med Indlæg af et Telegram, som han havde faaet fra Hägg, med Forespørgsel om naar De ankom til Göteborg; han har sendt det poste restante til Jønkøping. Jeg antager at De nu alt for et Par Dage siden er ankommet dertil og at De befinder Dem vel og tilfreds, at De har seet vor gode Ven Hägg, og mange andre Venner af Dem og af Deres Musa. Det har da været et forskrækkeligt ustadigt Veir, dog idag har det vedvarende været smukt, skjøndt det ikke har luftet saa lidt. Min Mand havde da været paa Toldboden og forgjeves ventet paa at sige Dem Farvel og herhjemme vilde de lige til at gaae op i Taarnet for at vifte derfra en Afskeds Hilsen. Anna har Gud være lovet havt det jevnt godt, idag har hun været paa Teglgaarden, hvor det mærkelig nok ikke blæste. Hos Johanne ere de atter hjemsøgt af Sygdom, idet .... [uafsluttet]

Høibroplads d. 1 August 1871

Kjære Etatsraad Andersen!

Min Kone bad mig imorges at fortsætte hendes Brev, da hun ikke vilde lade hengaae længere Tid forinden hun lod høre fra sig, og hun befandt sig ikke saa vel, at hun kunde fortsætte Brevet, da hun havde lidt af Gigtsmerter i Skulderen og muligen vilde holde Sengen idag.

Hos min Datter Johanne er der en heel Deel Skranteri med Børnene, navnligen Sally og Otto dog er det Noget bedre idag. - Jeg sendte Dem et Brev til Jønkøping poste restante , for at sige Dem at Hägg havde telegrapheret til mig for at erfare, naar De kunde ventes i Gøteborg og for at bede Dem om at anmelde Deres Ankomst, tillige indesluttede jeg et Brev (- med Poststempel Helsingør) formodenltig fra Collins i Hellebæk. Disse Breve har De neppe faaet, skjøndt de maa være indtruffet til Jønkoping med samme Tog, hvormed De kom dertil. - Vi savne Dem Alle meget paa Rolighed, saavel de Store som de Smaa. Igaar var lille Herman i Besøg han spurgte strax: hvor er Andersen? Naar jeg kommer hjem er det mig ganske uvant ikke at see Deres venlige Ansigt fra Vinduet bag Rullegardinet, og Deres spørgende Blik - om det nu er Tid at gaae i Vandet? Jeg haaber at De har det rigtig godt, navnlig at Deres Helbred er efter Ønske, for da tvivler jeg ikke paa at De i fuldt Maal vil nyde al den Venlighed og Imødekommen man vistnok kappes om at vise Dem, og glæder jeg [mig] til at høre en Beretning om Deres Triumphtog i Broderlandet. Med de bedste Ønsker for Dem og de hjerteligste Hilsener Deres Dem hengivne og høiagtende Ven

Moritz G Melchior

P.S. Jeg har tilskrevet Herr Kneppelhout angaaende den unge Violoncellist han interesserede sig for, jeg forventer at De er ankommet efter hans Afreise fra Christiania. Min Kone sender mig nu et Brev, som er adresseret poste restante Gøteborg, og som jeg afsender dertil idag, medens jeg for Sikkerheds Skyld sender nærværende til Christiania.

Tekst fra: Niels Oxenvad