Dato: 10. maj 1871
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d. 10de Mai 71

Kjere Etatsraad Andersen!

Igaar Aftes modtog jeg Deres kjere Brev fra Espe, hvorfor jeg ret hjertelig takker Dem og nu atter i denne Morgenstund glædede De mig med den yndigste Sommer Hilsen i Form af duftende Violer og friskt Grønt og Blomster fra Skovbunden. Det morede mig usigeligt, da jeg følte at den lille Buket var plukket og ordnet i den Hensigt at fornøie mig dermed og det har De i fuldt Maal opnaaet. De ere endnu ganske friske og ved at betragte dem er det ligesom om De havde fremtryllet Sommeren for mig, da tilmed Solen idag skinner saa venligt ind i Stuen. De maa tro kjere Andersen at det har holdt haardt at naae hen til mit Skrivebord, hvor jeg nu endelig haaber i 5 Minutter at faa Lov at være i Ro for at passiare lidt med Dem og for at sige Dem at jeg allerede i de Par Dage har savnet Dem og at jeg glæder mig til i Juni Maand at see Dem igjen. Folk begynder for Alvor at tænke paa at flytte paa Landet, og antager jeg næsten at vi i Slutningen af næste Uge tage ud til Rolighed. Fra Hägg har jeg en venlig Gjenhilsen, han kom for lidt siden hjem i et overstadigt muntert Lune; han var gaaet om Morgenen med Carl og ude ved Toldboden havde han taget en Seilbaad og ladet sig seile omkring i Havnen. Han var ganske begeistret og maa han have fonderet meget, thi tre Motiver vare Udbyttet af denne Seilads. Han var meget glad dermed og sidder nu efter at have spillet dem og nedskriver dem. Jeg var rigtig bedrøvet da han igaar sagde mig at Professor Gade vilde have gjort mig en Visit, men Hägg havde sagt at jeg ikke var hjemme. Dersom det kan interessere Dem skal De faa et lille Overblik hvorledes Dagene ere gaaet siden vi skiltes ude paa Toldbodveien, hvor det G v l gaar godt fremad med Johanne og har Sally ogsaa været rask siden. Musik Foreningens Concert var smuk, især Trioen af Bethoven (Winding, Tofte og Neruda) den var ubeskrivelig deilig, skjøndt Tofte spillede temmelig falskt; Fru Zink sang til Acompagnement af Gade, udmærket godt. I Søndags havde jeg mange Besøg forinden jeg gik hen til Gratulation hos Præsten Wolff om hans Jubileum, De vistnok har læst i Bladene. Jeg har aldrig seet noget saa storartet og Skjønt i privat Huse, som Decoration med Grønt og Blomster i Porten i Gaarden og op af Trappen til Deres [deres] Leilighed; de bo i Billes forrige Etage. I Mandags morede jeg mig bedre end De til Capriciosa; det var jo ikke at sammenligne med den tidligere Rollebesætning, men baade Phister, Rosenkilde og "lille Søren" spillede udmærket. Om Middagen spiste her Herr og Fru Kofoed, et Par prægtige tarvelige Mennesker, fød Bornholmere, der i 23 Aar have været ude i Vestindien og nu skal gaa ud med Gerson paa Fredag. De eie Spread-hall, den Plantage, som Børnene have boet paa. Min Mand tog dem med i Theatret, og vare de henrykt over Stykket. Igaar Formiddag kom Tjeneren ind og meldte Herr og Fru Smith Bido; jeg kjendte dem ikke, men hun kom mig imøde, som en gammel Bekjendt, og fortalte mig at hun for 11 Aar siden var kommet meget baade hos os, men især hos afdøde Charlotte Melchior, hos Henriques og vidste hun Besked med hele Familien. Hun mindede mig om at jeg havde foræret hende et lille Stykke af Strengene paa Prumes Bue. Hun er Fiolinspillerinde og skal have Concert imorgen Aften; jeg slipper neppe for at gaa derhen, skjøndt jeg om Tirsdagen meget nødig gaaer ud, og jeg nu ogsaa har faaet tilstrækkeligt af Concerter for denne Saison. Jeg beklagede meget at høre at Etatsraad Collin havde været her forleden Aften da jeg var [i] Theatret, jeg haaber at jeg skal faa Leilighed til at hilse paa dem forinden de tage til Hellebæk. Igaar kom Portnerens lille Anna med et af Glæde straalende Ansigt for at sige mig Farvel, hun skulde nu tiltræde sit nye Hjem. Hun var lidt ulykkelig over at Skomageren havde syet hende et Par nye Støvler med Hæle under, men dem vilde Fru Ploug ikke tillade hende at beholde. Hun søger med sine strenge Principer at holde Børnene saa meget som muligt til Jorden følgelig komme de vel for høit tilveirs paa Hælene. Tro nu blot ikke at denne lille Epistel er bleven til paa engang, medens jeg skriver den har jeg modtaget Besøg af Frøken Hjardemaal, Deres lille "Edelweiss" Fanny Emerson, Professor Melchior, en af mine Svigerinder og flere forskjellige jeg har maattet give Audients. Tag tiltakke hermed og undskyld mig naar det varer noget inden De atter hører fra Deres tro hengivnVeninde

Dorothea Melchior.

Tekst fra: Niels Oxenvad