Dato: 1. maj 1871
Fra: W. T. Rambusch   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[W.T. Rambush, Vice Consul,

Danish Vice Consulate, Minneapolis] 1ste Mai 1871.

Hr. Etatsraad H.C. Andersen, Kjøbenhavn.

Fra forskjellige Blade her ser jeg, at det er Hr. Etatsraadens Hensigt i Løbet af den kommende Sommer at besøge de Forende Stater. Idet jeg tager mig den Frihed at udale min Glæde herover og min Overbevisning, at en saadan Reise vil være af særdeles Interesse, udtaler jeg tillige det Haab, at Hr. Etatsraden maatte finde det beleiligt at aflægge et Besøg til de vestlige Stater og da nærmest hertil Staten Minnesota. Fra Chicago er Reisen herop kun kort (24 Timer), og det er virkeligt først her, hvor Landet har udviklet sig og Bjergene sprungne op i Løbet af de sidste ti til femten Aar, at man gjør sig et Begreb om det amerikanske Folks Foretagelsesaand, ikke at tale om Landets Frugtbarhed og Egnens Skjønhed, der vel er værd at see. Af den halve Million Indbyggere her i Staten er en Fjerdedel Skandinaver - Størstedelen naaturligvis Bønder men desto bedre kan man iagttage Forskjellen imellem deres Vilkaar her og hjemme. Det skulde være mig inderligt kjært at have Hr. Etatsraaden som Gjæst i mit Hus, og saasnart jeg erfarer, hvornaar De vil være i Chicago, skal det være mig kjært at reise derned og ledsage Dem herop. Det vil glæde mange Landsmænd at se Dem her, og jeg tør forsikkre Dem, at De ikke vil fortryde Besøget.

Med megen Agtelse

ærbødigst

W. T. Rambusch

Tekst fra: Solveig Brunholm