Dato: 5. marts 1871
Fra: Mads Hansen   Til: H.C. Andersen

[Stempelpræg: Mads Hansen Hundstrup] ved Ulbølle pr Svendborg d 5 Marts 1871.

Kiære Herr H.C Andersen! Anton Nielsen har bragt mig en Hilsen fra Dem, hvorfor jeg takker,og med det samme har han fortalt mig, at det anckerske Legat først vil blive givet bort ved Midten af denne Maaned, og at der er 6 Digtere, der søge det. Saa kan jeg sagtens ikke gjøre mig Haab om at faa det, da jeg vel baade er af de yngste (jeg er kun 37 Aar gl) og af de Ubetydeligste, men jeg vil dog inden det er for silde henvende mig til Dem fordi, at kan jeg ikke faa Understøttelse i den nærmeste Fremtid vil jeg udentvivl i mange Aar være hindret fra at foretage en længere Udenlandsreise, da min Fader er en gammel / Mand og taber Kræfterne Aar for Aar, saa at han ikke ret længe vil kunne styre Gaarden uden min Hjælp, og har jeg først overtaget den, kan jeg ikke være borte saa længe uden at være udset for store Tab og mange Ubehageligheder – men saadan en Grund kan jo sagtens ikke komme i Betragtning ved Bortgivelsen af Legatet uden jeg i øvrigt kunde staa jævnsides med de andre Ansøgere. Imidlertid er jeg vis paa at de vil tale et godt Ord for mig, hvis De tror at kunne have Grund dertil, endnu mere, at De ikke vil tage det ilde op, at jeg henvender mig til Dem.

Der er ogsaa en anden Sag, som jeg ikke godt kan lade være at ulejlige Dem med. Ved Juletide skrev / Ant. Nielsen til Dem og bad Dem om et Bidrag (denne Gang imod Honorar) til vor Almanak for næste Aar, og da det er os meget om at gjøre at faa at vide, hvad vi have i Udsigt, saa tillader jeg mig at bede Dem om at lade mig vide, om De vil imødekomme vort Ønske om at se end et lille af Deres skjønne Eventyr blandt de Arbejder vi sende ud i Folket.

Jeg har det Haab at vor lille Almanak, forudsat at vi kunne faa den Tilslutning hos vore bedste Forfattere, som er nødvendig, vil bidrage mægtigt til at udbrede Smag for god Læsning og Sands for det Skjønne hos Almuen, medens Almanacken kan være bekjendt at findes paa det [ulæseligt ord] straalende Julebord.

Vi glæde os stadig til en gang at se Dem i vor lille Kreds. / Jeg skal hilse Dem venligst fra min kjære Hustru og mine gamle Forældre. Jeg har nu saadan en sød lille Datter; hun er rigtignok kun et halvt Aar gammel endnu, men saa snart hun kan begynde at forstaa lidt skal jeg om min Kone læse Deres dejlige Eventyr for hende.

Med særdeles Højagtelse

Deres hengivne

Mads Hansen

Tekst fra: Ejnar Askgaard