Dato: 27. december 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 27 December 1870.

Kjære Frøken Anna! Dem tænke vi paa, Dem hilse vi Alle i Skaaltaler hvor Familien samles. Denne Forkyndelse maa være Dem en Luftning saa varm og styrkende som nogen Luftning i det Sol-Land hvor De nu sidder udenfor Vinteren; vi have denne i dens hele Strenghed, Sneen ligger høit i Gaderne, Vinden blæser isnende kold, man bliver ligesom vasket med Snevand. Drik derfor nu ret den varme Luft, det livsforlængende Solskin, lad det trænge i Lunge og Lemmer, saa at De bliver Familiens, ikke alene ældste Pigebarn, men velsignede Tip-Oldemoder. Nu gaae vi snart ind i det nye Aar og saa faae vi Foraar og Sommer; da er De hjemvendt karsk og glad, ja saa velbefindende at vi maaskee kunde laane 1/4 Deel af en Menneskealders Sundhed og Ungdom hos Dem, uden at De savner det. - Julebordet er nu dækket, ja plyndret maa jeg nok sige, Bogmarkedet var ikke ringe. Af Bjørnstjerne Bjørnson have vi faae(t) et riimløst storslaaet, knudret Digt Arnliot Gelleniene [Gelline], der af et Parti opstilles som Storheds Exempel for Nutids Digtning. Langt mere tiltaler mig en anden Nyhed fra Norge: "Den Fremsynede" af Jonas Lie.

Torsdag den 9 Februar 1871. Ja nu ere vi saa langt inde i det nye Aar, mit Brev fra December blev ikke sluttet og De hørte saaledes ikke fra mig, men nu vil jeg tage den gamle Skrivelse frem for at De kan see at jeg havde tænkt paa Dem før det gamle Aar sluttede. Vinteren varer ved, endnu mere streng en[d] før; Sneen ligger Alen høi og Sneestormen raser; godt er det tilvisse, at De ikke er her hjemme i denne haarde Tid. Forleden vare Folk i stor Angst for fire Baade, som med Passagerer kom fra Fyen og vilde over til Korsøer; Baadene drev nordpaa med Isen, en voldsom Sneestorm rasede og de arme Mennesker bleve to Døgn under aaben Himmel og kom endelig i Land paa en lille Ø ud for Bogense; de vare drevne op i Kattegattet og om mod Vest ved den stærke Nordøst-Storm. Theatret frembyder ikke mange Nyheder, Ibsens Drama "Kongs-Emnerne" er det eneste Glandspunkt, det giver fuldt Huus, men det er for langt, det varer fra syv til halvtolv. En Nyhed fra Theatret hørte jeg igaar, man fortalte at den unge talentfulde Skuespiller Emil Poulsen er blevet forlovet med Frøken Næser (af Falbes Familie). Bloch har faaet sig en lille Datter, Doktor Meyers Frue, forrige Fru Emmersen, venter Besøg af Storken! seer De, det er min hele Nyheds Pose. Det er en Fest i det melchiorske Huus og for Vennerne der, naar Brevpakken kommer fra Vestindien. Gid nu de næste Efterretninger ret maa være gode, at vi fornemme Deres stadige Fremgang i Sundhed og Styrke! hvor deiligt dog at see Dem blomstrende og glad her i Hjemmet paa Forældrenes Sølvbryllup, jeg antager at De da er her. Vi skulle Allesammen gjerne dandse rundt om Dem og Deres Søster Harriette. Hils hende inderlig, ligesaa Fru Hänschel. Collins bleve meget glade ved de Hilsener fra hende jeg fik at overbringe. De tale ofte om hende og sende her ved mig de bedste Hilsener. Vinteren frembyder ret Skuet af Kanekjørsel og Skøiteløb. Der ere baade "Skøiteløberforeningen", hvori nok er over 3000 Mennesker, dernæst en anden Forening kaldet "Skøiten"; forleden var der Skøitevæddeløb og en Aften Løb ved bengalske Lys. Det overdrives nu aldeles, Mange løbe fem til sex Timer og man siger der grasserer stor Mave-Sygdom, saaledes forkjøler man sig. Hvor man gaaer i Gaderne møder man Folk denglende med Skøiter, man siger at Mange gaae kun med disse i Haanden for at der skal gives Udseende af at de løbe paa Isen, hvor de dog ikke komme. "Dagbladet" tænker jeg mig at De jævnlig læser, jeg vil altsaa ikke indlade mig paa at fortælle om den blodige Krigs Rædsler; Alt tyder dog nu paa at Freden vil blive sluttet. Gud hvor megen Sorg og Elendighed er dog i nogle Maaneder ei rullet op! Jeg hører vel engang fra Dem, faaer et Brev selv; det næste jeg skriver vil blive til Frøken Harriette. Endnu engang, hils hende og Fru Hänschel ligesaa de Venner jeg maaskee har paa St Croix. Nu har De vel læst Lykke Peer - En engelsk Oversættelse af den er allerede udkommet i New York i Scribners monthly Magazine. Lev hjertelig vel!

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad