Dato: 26. august 1870
Fra: Augusta Plesner   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

33, Gr. Coram Str. Russel Sq.

26 Aug. 1870.

Højstærede kjære Hr Etatsraad!

Jeg har længtes efter at skrive til Dem og sende min Tak for Deres venlige inderlig kjære Brev; men jeg syntes bestandig jeg vilde vente til jeg havde et eller andet kjært Budskab at sende i Gjengjeld for Glæden De gav mig ved Deres Brev; men nu da Krigen farer hen over Landene, og Digtets og Kunstens lyse Genier fIye for dens Rædsler, vil jeg ej vente; men sende min varme inderlige Tak for Brevet som De, kjære Hr Etatsraad, sidst sendte mig. Tak, atter og atter Tak, for Alt hvad De har givet mig. Den sidste yndige Fortælling» What the whole Family said« sendte jeg i »Good Words« July Nr. til Digteren. Jeg haaber De syntes om Billedet der fulgte med Historien - det var det eneste store i Heftet. - Fortællingen fylder en Side i »Good Words«; og efter Overenskommelse £3 pr. p. sender Mr Strahan en Anvisning paa £3. Han kunde gjerne have sendt en fempundsnote - men han gjentager at han vilde saa gjerne have en lang Historie fra den navnkundige »Fairy tale-teller« saadan at han kunde have den Glæde at sende en klækkelig Sum. - Deres unge smukke Veninde, Miss Milbank, er nu i Scotland, og hendes Adresse der er - »Ardvourlie Castle, Isle of Harris, Stornoway, N. B.«

Hun glæder sig saa inderligt til at faae Brev fra Dem, og der vil blive en stor Glæde, naar hun en Dag seer Deres kjære Haandskrift udenpaa et Brev til hende selv. - Hendes Moder siger »Won't Alice be proud?« Miss Milbank forstaaer Dansk omtrent ligesaa vel som Engelsk, naar De blot kjære Hr Etatsraad vil skrive Brevet med latinske Bogstaver, vil hun forstaae hvert Ord. Det gjør tit mit Danske Hjerte godt at høre hvor vor Danske Digter er elsket og skattet herovre; men jeg kan rigtig nok neppe faae Lov til at beholde et af mine Breve ubeskaarne - de vil have »Hans Andersen's name written by himself«. Een Ven efter den anden kommer med Ansøgning derom. Til Foraaret haaber jeg Capell's vil tage

[Resten at brevet mangler, bortset fra en tilføjelse i margen:]

Om De vil sende Deres Navn paa Bagsiden af Anvisningen og sende mig den skal jeg faae Pengene hævede, om De ønsker det.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost