Dato: 16. juli 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Edgar Collin
Sprog: dansk.

Løverdag Eftermiddag

den 16 Juli 1870

Kjære Ven!

I dette Øieblik fik jeg dit Brev, tilfældigt var et Bud i Byen, ellers havde jeg ikke modtaget din Skrivelse før iaften. Det glæder mig at Du og Din Kone ere stemte for den Leilighed jeg syntes om; hvad nu Gardiner til de fire Fag angaae, da finder jeg vel Udveie der til, men vil dette blive det Eneeste, jeg har at sørge for, jeg kan bedre opgive hvad jeg har end hvad jeg ikke har, kan Du levere enhver anden passende Fornødenhed, til Stue og Soveværelse, item Lagener, Haandklæder. Jeg maa have Stole, Sopha, Vaske Indretning; det vilde blive høistgenerende for mig ikke at kunne forlange og erholde hvad der hører til. Jeg troer næsten at jeg i ethvert / Brev har berørt dette, men Du har kun løseligt, mundtlig gaaet ind herpaa; jeg maa ogsaa vide naar vi tage denne Leilighed, hvad jeg maanedlig har at betale, Opvartning iberegnet, (jeg maa saaledes have kjøbt Spise og Drikkevarer, Lys &, Alt ved Pigen, i et Skab maa Provianten kunde opbevares og jeg have mit eget Brændekammer. Du maa klart og tydeligt sige mig dette. Jeg fløtter til "Rolighed" paa Tirsdag, før er der ikke istand for mig, nu at tage ind Mandag og atter ud for igjen at tage ind om Tirsdagen er lidt for megen Jagen, Hr Petersen venter nok til Onsdag; især naar Du siger ham mine Grunde, men giv mig endnu i morgen Søndag, eller senest Mandag u[d]førlig Besked i et Brev som Hr Martin Henriques da nok tager / herud naar han paa Mandag kommer her hjem til Middag. Du maa indsee at det er ikke let at give sig hen paa et halvt Aar uden at vide hvorledes jeg vil faae det, Villien er jeg forvisset om er mageløs god. Havde Du sagt tre Maaneder, det havde jeg prøveligt, men et halvt Aar, er lidt en halv Levetid, derfor klart og tydeligt hvad Du vil og kan sikkre mig og den bestemte Priis. Hils din Fue og vær selv hjerteligt hilset af din Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 415-17)

Petershøi ved Klampenborg

Løverdag 16 Juli 1870

Kjære Ven!

I dette Øieblik fik jeg dit Brev, tilfældigviis kom et Bud i Byen, ellers havde jeg først modtaget det iaften. Det glæder mig at Du og Din Kone ere stemte for Leiligheden jeg synes om og jeg forstaaer ogsaa nok at jeg bør føie mig i, hvad jeg ellers ikke vilde hos nogen Anden begynde med, at tage Leie for et halvt Aar, men jeg kan ikke gaae ind paa selv at sørge for Gardiner, disse har jeg senere, om jeg forlod Eder, ingen Brug for; jeg maa ogsaa bestemt vide om Du kan levere enhver passende Fornødenhed til Stue og Soveværelse, item Lagener, Haandklæder. Jeg maa have Stole, Sopha, Bord, Vaske-/Indretning &; Det vil være mig høist generende ikke at kunne forlange og erholde hvad der hører til. Jeg troer næsten at jeg i et hvert Brev har berørt dette, men aldrig har Du nogensinde i dine venlige, men korte Skrivelser, ret besvaret disse nødvendige Spørgsmaal. Jeg taler derfor lige reent ud af Posen, jeg vil være særdeles glad ved at boe hos Dig og ønsker at vi begge maa blive saa tilfredse at vi nødigt skilles men jeg maa have to meublerede Værelser, (hvad jeg selv har til disse har jeg tidligere skrevet og sagt) jeg maa have Opvartning, faae besørget Spise og Drikkevarer (ikke Middagsmad) have et Skab for samme, faae min Kaffe tillavet & - to (eller / tre ) Værelser og da vide naar jeg kan fløtte ind og hvad jeg har maanedlig at betalte helst tog jeg det paa længst 3 Maaneder, men som sagt jeg gjør det med Dig paa ½ Aar naar Du tydeligt giver mig Svar paa disse her fremsatte Forlangender. Paa Tirsdag fløtter jeg ind paa "Rolighed", tidgliere kan man ikke der modtage mig; nu at reise ind Mandag og atter ud, derpaa ind igjen Tirsdag, er for stor Besvær. Hr Petersen venter nok til Onsdag morgen naar han hører mine Grunde, men giv mig nu u[d]førlig klar Beskeed imorgen Søndag eller Mandag, saaledes at Hr Martin Henriques, kan have Brevet med naar han om Middagen kommer herud. / Om Din og Hustrues gode Villie for mig er jeg forvisset; men jeg kjender ogsaa min egen Tilbageholdenhed, Generthed, naar jeg først er fløttet ind og da ikke har det, som jeg nogenlunde er vant til. Altsaa Hvad erholder jeg? Og under hvilke Betingelser? Hils Din Frue og vær selv hjerteligt hilset af din

hengivne Ven

H. C. Andersen

NBB: Skrevet i stor Hast!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 418-21)