Dato: 27. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Edgar Collin
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjelskjør den 27 Juni 1870

Kjære Ven!

Igaar, efter Frokosten, forlod jeg Basnæs, hvor jeg nu har tilbragt 4 Uger og kom her til Holsteinborg; jeg haabede iaftes at finde, efter Sædvane, i Posttasken "Dagens Nyheder" for hele Ugen, saaledes som Du har været saa elskværdig at vænne mig til, men der vare ingen Blade til mig, uagtet jeg havde givet Postmesteren Besked om hvor jeg var at finde. Har Du glemt mig? Eller har Du ikke modtaget et Brev jeg skrev til Dig og afsendte den 17de Juni? Det var Brev om Huusleiligheden og deri det brændende Spørgsmaal om jeg tidsnok kunde see paa Værelserne naar jeg tog ind til Byen den / 3 Juli, altsaa førstkommende Søndag. Jeg har indrettet Alt derefter, uagtet jeg ved dette Arangement nødes til flere Dage at boe i Hotel. Sagen er at jeg ikke lige strax kan fløtte ind paa "Rolighed" hvor vel mine Venner, Familien Melchior ere komne, men endnu ikke indrettede; før midt i Maaneden er der ikke Plads for mig; jeg bliver altsaa indtil da i Kjøbenhavn, gjør nogle smaae Udflugter til Hellebæk og til Venner paa Strandveien, og Alt lader sig ordne, men mere end kjedeligt var det, om mit tidligere Brev var gaaet tabt og imed det "Huusleiligheden"; jeg har her nu saa halvveis tænk mig / at vi to bleve enige. - Jeg kommer til Kjøbenhavn med det sidste Tog paa Søndag og vi kunne da tales ved Mandag Formiddag, jeg boer i Hotel d Angleterre. Mit Ophold hos Melchiors bliver vel en 3 Uger, derfra reiser jeg over til Frijsenborg og, om vi enes, ønsker jeg at kunne fløtte ind hos Dig fra første September; er dette ikke svarende til den kjøbenhavnske Fløttetid da venter jeg i et Hotel til denne, Alt i Forudsætning at vi, som jeg ønsker, bliver enige. Du eller vor Ven Robert Watt, have leveret Frimærker til de mig tre Gange sendte "Dagens Nyheder" i Krydsbaand; det Udlæg ville vi ogsaa afgjøre ved Gjensynet. / Jeg glæder mig til at vi sees. Du vil hilse Din Frue, min lille Gudsøn og vore fælles Venner.

Din hengivne

H. C. Andersen

Til Hr Edgar Collin!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 409-12)