Dato: 27. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Rudolf Schmidt
Sprog: dansk.

Holstenborg ved Skjelskjør den 27 Juni 1870

Kjære og høistærede Hr Schmidt!

Igaar, efter Frokosten, reiste jeg fra Basnæs her til Holsteinborg hvor jeg bliver en Ugestid. Her modtog jeg iaftes Deres venlige Brev; de Hilsener De har lagt deri kan jeg saaledes ikke bringe Vedkommende; Otto Scavenius er desuden langveis borte, ovre i Haven ved Hald. At De endnu ikke har modtaget noget Bidrag til Ide og Virkelighed, ligger ikke i Mangel paa god Villie, men i den ligefremme Tilfælde, at jeg ikke har hørt fra min Forlægger i New-York. Under mit Ophold i Udlandet var jeg aldeles ikke i Stemning til at skrive Noget, men efter min Hjemkomst til Kjøbenhavn sprang et Par Eventyr frem paa Papiret. Disse sendtes strax til "riverside magazine" hvor jeg i et halvt Aar Intet leverede; det var en Aftale med min Boghandler i Amerika at først naar de tilsendte Digtninger der ere oversatte og optagne i magazinet, har jeg Ret over disse; hver Uge, hver Dag, har jeg ventet, men i de Nummer, jeg har erholdt staae endnu ingen af mine Historier; saa snart det skeer skal jeg have den Fornøielse at meddele Dem een af disse, der ikke er kjendt her hjemme. Det kan skee i denne Uge, men det kan ogsaa drage længere ud. De vil, desuagtet, bevare Deres venlige Sind for Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 140-41)