Dato: 21. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør

den 21 Juni 1870.

Kjære Fru Melchior! Iaftes silde modtog jeg Deres kjære Brev det jeg meget længtes efter; jeg seer at De først den 29de forlader Ems, dette mit Brev kan altsaa nok endnu naae til Dem. Hvor glæder jeg mig til at gjensee Dem! jeg er endnu paa Basnæs og bliver her til paa Søndag, da først tager jeg over til Holsteinborg, da først træffer jeg Grevinden hjemme; hun har i flere Dage været i Kjøbenhavn hvor hendes Mand jo nu som Conseill-Præsident er nødt til at blive. Mit Ophold paa Holsteinborg bliver imidlertid kun otte Dage, den 2de eller 3de Juli maa jeg være i Kjøbenhavn og Aarsagen er den, at Hr Edgar Collin vil tage en større Leilighed paa "gammel Holm", i det tilfælde at jeg vil boe hos ham, jeg er villig til at gaa ind derpaa, men vil først see Værelserne, da jeg kun kan erholde to. Værten forlanger at Collin snarest skal bestemme sig, han trænger paa mig og jeg kan ikke skyde Tiden længere ud end til Begyndelsen af Juli, altsaa maa jeg til Byen. Paa Frijsenborg venter man mig saaledes ikke før i August. Det er jo kedeligt at Sagen stiller sig saaledes at jeg - det jeg indseer, vil være til Uleilighed om jeg kom paa "Rolighed" tidligere end den 20 Juli; De skriver nok, at det ogsaa kan ordnes til noget tidligere; deiligt var det, men De maa ikke plages dermed; jeg kommer nu den 3de til Kjøbenhavn, boer i Hotel d'Angleterre, seer Dem og Deres Mand strax naar De kommer og det er allerede en stor Glæde; jeg tager et Par Dage ud til Deres Broder, ligger et Par Dage i Helsingør og er det da mindre Plage kommer jeg f.Ex. den 14-16, istedet for den 20de til "Rolighed", med lad mig aabent og ligefremt vide naar det falder beleiligt; i August flyver jeg da til Espe og derfra til Frijsenborg og saa er vi op mod September - det ruller op mod Vinter og - ja saa have vi vel igjen det Sørgelige at De og Louise igjen drage mod Syden. Om Annas Befindende stod ikke et Ord i Deres Brev. Det gjør mig ondt at Deres Mand endnu har Plage med sit Been; jeg har endnu Fornemmelser i mit fra det Stød jeg fik i Ems og stadigt maa jeg gaae med et Stykke Linnet derom, uagtet der intet Saar er, men kun en stærk Pirrelighed i hele Huden. Overskriften i Deres Brev til mig: "Lustgarten" bringer mig i nogen Vildrede med Adressen til Dem, jeg maa antage at "Lustgarten" er et nyt Hotel De er fløttet til og at De altsaa ikke boer i Hotel prince of Wales; jeg sætter nu begge Navne uden paa og haaber at Postvæsnet i Ems veed Beskeed om Deres Bopæl da De vistnok dagligt erholder Breve. Gid at nu Hjemreisen maa blive behagelig; i Dag stormer det og har stormet den hele Nat saa Fløien paa Taarnet ved mit Soveværelse har brummet som en vred Bjørn, Søen vælter store skumhvide Bølger og Frugtgrenene knækkes i Haven. Hils kjærligt Deres Mand og send min Brev-Hilsen til Deres Datter Fru Johanna og hendes Husbond. Frøken Louise, Harriet og Anna sige De ret at jeg længes efter at see deres venlige Ansigter; Gud glæde og bevare dem hver!

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad