Dato: 20. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Basnæs den 20 Juni 1870.

Kjære Frøken Ørsted!

Uagtet jeg ikke veed, hvor De og Deres Moder er i dette Øjeblik, skriver jeg dog og sender Brevet til Hjemmet paa Nørregade. Jeg vil haabe det derfra naar Dem enten paa Fredensborg eller i Vejle. Inderlig Tak for den tilsendte Bog. Det er nu allerede en Uge siden jeg heelt havde læst den. Enkelte Breve har jeg to Gange gaaet igjennem, Bogen i sin Heelhed, Brev for Brev, har jeg derimod læst højt her paa Basnæs for Fru Scavenius og den gamle Frøken Schumacher, den eneste Gjæst her er foruden jeg. De have med stor Interesse fulgt mig, og Bogen er strax blevet anskaffet til Gaardens Bibliothek. Uendelig megen Tak for den Glæde De har forundt mig ved disse Breve, de er i sig selv det smukkeste Monument for Deres Fader, og han har i dette selv mejslet sit Billede, saa tro, saa ligt, at han igjen her lever med os. Jeg læste igaar en smuk Anmeldelse af Bogens anden Deel, hvor der ydes Dem den fortjente Tak. Ogsaa jeg vil haabe, at De og Hr. Boghandler Lind vil faa et pekuniært Udbytte og at, om ikke længe, det hele Værk kan oplægges paa ny; Deres Faders Brev til Orla Lehmann har særligt interesseret mig, og af Brevene til ham forekommer mig det fra Schou at være betegnende og sandt; det morede mig deri at see opslaaede Navnene paa de Herrer, der ikke vare for Musæet. Hils kjærligt Deres Moder og de af Deres, som De nu trives hos i Fredensborg eller Vejle. Jeg lever meget stille og eensom paa Basnæs og har herved faaet afbetalt en stor Brevgjæld; De faar et Begreb." om den, naar jeg siger Dem, at jeg i 4 Uger har afsendt 65 Breve. Jeg er ellers plaget slemt med Gigt i Armene og har i 14 Dage lidt af "Zona", en ganske djævleblændt Pine; den har ogsaa et betegnende Navn paa Dansk: "Helvedes-Ild". Uagtet den intet Belte dannede men kun udstrakte sig en tre, fire Tommer paa Siden, var den højst utaalelig, men er nu i stærk Forsvinden, og ikke videre at tale om. Paa Søndag forlader jeg Basnæs og tager over til Holsteinborg, men bliver der kun til 2den Juli; vil De glæde mig med Brev under Opholdet der, da gaar Brevet over Skjelskør ligesom her til Basnæs. Den 2den Juli tager jeg til Kjøbenhavn for at see paa en Lejlighed for Vinteren, og naar det er i Orden tager jeg ud til Melchiors paa "Rolighed", de indtræffe fra Ems de første Dage i Juli. I August rejser jeg til. Frijsenborg og lægger da Vejen over Vejle, hvor jeg bliver et Døgn for at hilse paa Deres Broder, hans Frue og min lille Ven, Hans Christian Ørsted den yngste! Maaskee at De og Deres Moder endnu da ere derovre, det vil være mig meget fornøjeligt. Nu flyver vel Dahlstrøms snart ud, eller er de allerede taget mod Syden? Hils dem, naar De skriver! Vejret er nu ret sommerligt. Jasminerne dufte, Roserne er ved at springe ud, og der er en Duft af den blomstrende Kløver paa Marken. Jeg skriver paa et Eventyr: Lykke-Peer; i de sidste Dage har jeg dog ikke været i Stemning, eller rettere jeg har følt Misstemning, i det jeg syntes, at det Skrevne ikke lagde nogen ny Radius i Eventyr-Cirkelen, og hvad skal den saa? Gud veed naar Tiden engang vejer Eens Virken, hvor ringe den da bliver, maaskee slet ingen! Dog det maa nu være saa. Charles Dickens Død har veemodigt stærkt bevæget mig. Jeg har troet, at han holdt af mig. Husk i Venlighed Deres hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost