Dato: 2. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Edgar Collin
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 2den Juni 1870

Kjære Ven!

I denne Aften, det er neppe et Qvarteer siden, modtog jeg din venlige Skrivelse og jeg sætter mig strax ned for med Sort paa Hvidt at sende Dig min Tak! Hvor det dog er længe siden jeg saae et Brev fra Dig! Det vækker gamle Minder. Jeg vil nu først besvare alle dine Spørgsmaal, siden tale om andre Sager. Før jeg forlod Byen var jeg hos Frøknerne Raassing, ja Navnet husker jeg ikke ret, men det er to ikke ganske unge Søstre som have et slags Hotel Garni i Tordenskjoldsgade, her kan jeg for en rimelig Priis, erholde to Værelser, og dernæst Spise og Drikke om jeg ønsker det. Der blev imidlertid ingen Aftale gjort, jeg sagde at jeg vilde tage min Bestemmelse naar jeg, rimeligviis i Juli kom ind til Byen. Fra den Side er / saaledes Intet til Hinder for at Du og jeg kunne blive enige. Hos Frøken Hallager betalte jeg hver Maaned 25 Rdlr og havde for disse de to smukke Værelser til Gaden Du har seet. Jeg eier Seng, Skrivebord, Bogreoler med Bøger, Billeder og Nips, det Øvrige, der hører til [overstr: et] ordenligt meublerede Stuer leverede Frøkenen, ligesom ogsaa to Gange om Maaneden rene Lagener og hver Uge to rene Haandklæder; desuden havde jeg et rummeligt Brændekammer og som sagt Opvartning. I Alt dette jeg havde der hører til det Nødvendige kunde jeg denne Gang erholde endnu et tredie lille Værelse i Forbindelse med de to, betaler jeg naturligviis noget Mere. - Det er min Bestemmelse at ville boe i det ny Quarter, men helst nærmere Theatret end du nu boer. Maaskee har a Porta ikke leiet Værelserne bort, i hvilke Frøken Hallager boede. Jeg boede jo henved en Snees Aar hos Fru Anholm, og at jeg fløttede fra Frøken Hallager var hendes egen Skyld, da / hun sagde at det blev hende besværligt med sine Indtægter at beholde Leiligheden, jeg er saaledes ikke af de Mennesker der flyver fra Sted til Sted, men dog vil jeg nok være saa fri, at jeg kan sige op i passende Tid forud, f.Ex. om det stillede sig saaledes at jeg reiste til Udlandet og blev mere end 4 Maaneder borte. - Jeg vil ogsaa gjerne være sikker paa ikke at blive sagt op under Vinteren og aldrig paa een Maaneds Varsel. Du seer jeg taler lige ud af Posen. Jeg maa ogsaa nødvendigviis selv see Værelserne før jeg tager dem, og som sagt, boe nær Torvet; og med noget Solskin, maa det være. Tænk nu venligt derover og lad mig høre derom. Fru Jette Colin har altid i den Slags Ordninger været mig meget deeltagende, nu er hun uheldigviis i Hellebæk, ellers bad jeg hende /

med Dig tage sig af Sagen. Før Juli kommer jeg neppe til Kjøbenhavn, men da bliv[er] jeg om Gud vil en heel Maaned paa "Rolighed" hos Melchiors, og da kunne vi sees naar det skal være. Gaae nu disse Punkter igjennem, det vil glæde mig om vi saaledes kom tilhuse, men det er nødvendigt at have Alt paa det Rene, jeg maa kjende Stedet, vide hvad Du kan forskaffe mig og hvad jeg har at betale, samt andre gjensidige Forpligtelser. Hils Din elskværdige Frue og din prægtige Dreng.

Tak for de tilsendte Nummere af "Dagens Nyheder", de kom efter Aftale i Søndags, men kun de 3 sidste for Ugen, jeg fik ikke de 4 førud (Lørdag, søndag , Mandag og Tirsdag). Paa Søndag haaber jeg at intet Nummer mangler. Hils den kjære Robert Watt og Vennerne om Dig.

Din hengivne

H. C. Andersen

[langs kanten:] NB i det mindste det største Værelse ud til Gaden og ikke gjerne høiere oppe end paa anden Saal

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 400-03)