Dato: 12. april 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 12 April 1870

Kjære, fortræffelige Ven! Min inderlige Tak for det saare velkomne Brev De forundte mig, det kom igaar Morges. Jeg slaaer mig altsaa endnu lidt til Ro, i Deres hyggelige Hjem, hvor jeg ret føler mig vel, vilde kun Solen skinne lidt mere derind, end i de sidste Dage, vi have det saa koldt, Regn og Hagelbyger, iskold Blæst; jeg maa tilstaae at jeg længes efter Foraaret, længes efter grønne Træer og Blomster i det Frie. Siden jeg i fjor, Efteraar, forlod Danmark, har jeg kun Vinter-Indtryk, og al den sydlige Naturs Vegetation Nizza frembød, var for mig som var jeg der ikke paa Stedet selv, men at Syden var trollet op i Norden, hvor de tunge Skyer hænge og Vinden blæser kold. Jeg lider der til stadigt af Smerte i Tænderne. Mine kunstige Tænder vilde ikke sidde fast, jeg forsøgte det i tre Uger; Voss har nu sat Bøjler ind og disse skjære mig voldsomt i Kinderne og om Tandkjødet, der er Intet at gjøre siger han, uden at have Taalmodighed, og den har jeg ikke, de fleste Aftener opgiver jeg Theatret, for hjemme at være befriet hvad der smerter mig i Munden. Jeg maa tænke paa mit Eventyr om den lille Havfrue der naar hun i Dands svæver hen af Gulvet, dandser som paa skarpe Knive, jeg svæver ogsaa om med ungdommeligt Ansigt og deilige Tænder, men fornemmer som havde jeg to Penneknive i Munden. Meget er jeg der til udbudt i store Middagsselskaber og jeg kan ikke godt opgive det. Igaar var jeg saaledes hos Kronprindsen; det er første Gang jeg har været til Middag hos de unge Folk, de vare begge meget venlige og der var nydeligt. Paa Bordet prangede den smukke Sølv-Opsats fra Christiania, jeg saae den og de andre Gaver for første Gang. - Nu kommer den stille Uge, Theatrene lukkes, men Prøverne der tage til; efter Paasken kommer paa det Kongelige Theater Wagners "Lohengrin"; (af Aviserne seer jeg at Wagner nu vil gifte sig med Liszts Datter Bülows fraskilte Kone). I Casino skal opføres den franske Operette Vert-Vert.[tilføjet i venstre margin: Sangeren Nyrop vil i næste Saison optræde som Axel i Axel og Valborg.]

- Udstillingen besøges meget og er saare interessant; Blochs to Stykker "Munken" og "den forstyrrede Middagsro", som begge tilhøre Hr Martin Henriques, vinde udeelt Bifald. Jeg synes ikke ret om hans Portræt af Bille og slet ikke om det han har givet af Adler. I disse Dage har Frøken Mathilde Ørsted udgivet "Breve fra og til Hans Christian Ørsted," første Deel, den anden Deel kommer om en 14 Dage, det er en høist interessant Samling, særligt betegnende ere Brevene mellem Øehlenschlæger og Ørsted, denne sidste staaer meget elskværdig i disse, medens Øehlenschlæger aabenbarer en høist pirrelig Forfatter-Følelse og Fordring. Deres Hr Broder Moses Melchior er saa opmærksom og god mod mig, næsten daglig seer han ind til mig og tidt bringer han een eller anden lille Ting med, snart Blomster, snart eau de lavande, snart de nyeste Aviser. Jeg har siden min Hjemkomst været hos ham og Deres Søster Jette to Gange til Middag, den ene Gang med Moltke-Hvidtfeldt, i Dag skulde det samme have været Tilfældet, men jeg er hos Fenger, hvor jeg tidligere modtog Indbydelse. - Om ikke længe skriver jeg til Deres Frue, i Dag vil De bringe hende og Døttrene min hjertelige Hilsen. Jeg er glad ved at vide det gaaer godt fremad med den kjære Anna; meget længes jeg efter at erfare hvor hun tilbringer Sommeren og med hvem. Gid at der kunne lægges noget afrikansk Solskin derovre fra ind i næste Brev som sendes hjem; vi fryse og Hr M. Henriques som i dette Øieblik besøgte mig, jamrede ogsaa over sine Tænder, som den kolde Vinterblæst spiller slemt paa. -

Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen [s.1, f.o.:] Heri to Udklipninger til Deres Frue

Tekst fra: Niels Oxenvad