Dato: 12. januar 1870
Fra: Henrik Hertz   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kbhvn. d. 12 Jan. 1870

Kjære Ven! Etatsraad E. Collin har været saa god at opgive mig Deres Adresse, og jeg vil strax benytte den for at tilskrive Dem, hvad jeg har paa Hjertet.

De husker vel nok, hvor fortrædelige vi begge vare, dengang Fr. Paludan-Müller kort inden jeg tiltraadte det Anckerske Legat-Udvalg, faldt igjennem med sin Ansøgning. Jeg raadede ham dengang til at søge paany og forsikkrede ham, at han kunde være vis paa min og, efter Deres Yttringer til mig, ogsaa paa Deres Stemme. men det vilde han paa ingen Maade. Nu, da nogle Aar er gaaede hen, har jeg bragt denne Sag paany paa Bane, og dennegang har han igjen indgivet en Ansøgning, i Tilid til, at han kan stole paa vore Stemmer. Tillige med ham søge Gerson, Preetzmann, Schandorph, Tolderlund, henriette Nielsen og Pauline Worm.

Jeg tvivler aldeles ikke om, at De ogasaa dennegang giver ham Deres Stemme; men vil dog bede Dem for hans Skyld, da han naturligviis er urolig for Resultatet, at meddele mig, saansart det er Dem muligt, hvad De har bestemt Dem til. Hans Alder kan ikke komme i Betragtning. Dengang Malerne valgte Sonne, da var han meget ældre, end Paludan-Müller nu er. Det var dog altfor galt, om han igjen faldt igjennem, og det vilde sikkert optages ilde af mange, vel ogsaa i pressen.

-

H. Hertz

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost