Dato: 1. januar 1870
Fra: I. P. E. Hartmann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d: l Januar 1870

Kjære trofaste Ven.

Da Grundtvig skulde giftes 3die Gang, og Præsten Busk ikke som de to foregaaende Gange skulde vie ham, fortæller man at Busks lille Dreng sagde: men hvorledes er det? jeg synes at Faer altid pleier at vie Grundtvig - saaledes synes jeg at jeg altid pleier at begynde mine Breve til Dig med en Undskyldning for at det har varet saa længe inden jeg har besvaret Dine kjærlige Breve; og jeg vil da heller ikke denne Gang gaae udenfor Reglen, men med sædvanlig Undseelse bringe Dig min Undskyldning; dog haaber jeg, at dette mit Svar ikke skal komme saa sent, at det skulde møde Dig i Hamborg, hvor meget jeg end ellers kunde længes efter at faae Dig hjem saa snart som muligt. Du er saa god at ville holde mig denne min Seendrægtighed tilgode, naar jeg kun skriver Musik; men hertil kan jo dog svares at naar Du, der har saa meget at fortælle Verden, kan faae Tid og Lyst til at skrive Breve, saa maa jeg vel ogsaa kunne det; men for at blive i Din Tankegang vil jeg gjøre Dig et Forslag: Du sender mig et nyt Digt, jeg sender Dig det componeret tilbage; saa ere alle Parter hjulpne: jeg har faaet Brev, Du har faaet Svar derpaa, Verden har faaet et nyt Digt af Dig, og den kan jo ogsaa spille eller synge min Musik dertil, hvis den gider; dog vil jeg ikke haabe at Du bliver saa længe borte, at dette Slags Correspondance ret ofte skulde kunne føres mellem os paa denne Reise. - Hvis jeg nu ellers skal give Dig en Undskyldningsgrund, saa er det virkelig denne at Følgerne af min ubehagelige Ørehistorie i Sommer i Grunden har forfulgt mig med Smerter, Nervøsitet, Susen og andre Ubehageligheder, saa jeg ikke kunde faae Andet gjort end at opfylde mine Kaldspligter, og det endda knapt nok undertiden. Naar Du nu regner at jeg midt under alt dette maatte gjøre færdig, tildeeis indstudere og dirigere den Formælingscantate, som Folk syntes saa godt om at dens Ry jo endogsaa har naaet ned til Dig hiinsides Alperne, - saa kan Du forstaae, hvorfor det er gaaet i Staae med Correspondancerne; dog skal dette kun være en Undskyldning, ingen Retfærdiggjørelse.

Af Musiknyt er her endnu ikke Meget, da Saisonen er saa ny. Den omtalte Formælingscantate blev for en 4 Uger siden gjentagen ved en Concert i Casino, som Studentersangforeningen gav i forskjellige veldædige Øjemed; ved samme Leilighed gjentoges ogsaa "Hilsen til Norge", en lille Cantate som jeg componerede i Sommer til Norgesreisen, til Text af P. Hansen. I Theatret har Heises Musik til Paschaens Datter gjort endogsaa megen Lykke, men den ret underholdende Text har vel ogsaa sin Deel deri. Musiken er egenlig ikke meget mærkelig eller eiendommelig, men fix gjort. I næste Uge ventes Bournonvilles og Heises nye Ballet Cort Adeler, i Januar forestaaer Lohengrin; Jastrau, som skal give Titelrollen, har været syg i længere Tid, men er nu kommen sig. Den lille Frøk. Rung har gjort fortjent Lykke i Jægerbruden; hun vil vist ogsaa tage sig ud i Iphigenia, som forestaaer. Man taler om hende som liden Kirsten. I Musikforeningen hørte vi for 8 Dage siden et smukt lille Concertstykke Gefion og Gylfe til Oehlenschlægers Text af Gade. Maaskee har Du hørt eller se et af Aviserne, at August Winding har gjort en ganske ualmindelig Lykke i en Gewandhausconcert i Leipzigmed sit Spil og sine Compositioner. Han og Clara reiste herfra 31 October. Fra Leipzig gik de over Wien, Triest og Venedig til Rom, hvor de har tilbragt Julen. Fra Rom har jeg ellers den Familienyhed at melde at Carl har forlovet sig dernede med Frøk. Thyra Bojsen, en Datter af Dr theol: Provst Bojsen paa Lolland. Pigen, som kom demed med sin Broder og hans Kone i October Maaned, skal være god og smuk, Familien er jo ypperlig, saa forsaavidt er alting godt, naar nu blot Carl havde Noget at leve af som Ægtemand, men den Tid den Sorg; - Lev nu vel kjære trofaste Ven, hav det [fortsættes i marginen] saa godt som muligt ude, men kom snart hjem til os. Thora, som er meget forkølet, hilser venligst og hjerteligst. Din trofaste

I:P:E:Hartmann

[I marginen paa side 1-3:] Hvis Du bliver i Nizza under Din nuværende Adresse, vil Hertz en Gang i denne Maaned skrive Dig til angaaende den Anekerske Legatuddeling. Hertz sagde mig for nogen Tid siden, at Paludan-Müller søger det denne Gang. Forandrer Du Adresse, saa vær saa venlig at lade mig det vide med et Par Ord.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter