Dato: 17. december 1869
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 17.e Decbr 1869.

Kjære og høistærede Ven!

Skulde jeg som Du benytte excentriske Adjectiver for at betegne hvor høit jeg skatter og elsker Dig og Din Musa, maatte jeg tye til et fremmed Sprog for at finde et Superlativ paa .. .issimo; nok at jeg begynder mit Brev med hjertelig Tak for Dit ligesaa venlige som indholdsrige Brev og ved samme Leilighed ønsker Dig en glædelige Juul i Rosen- og OrangeDuft medens vi Andre feire den omgivne af Regn, Storm, Slud og Søle, dog i den lune Vinterstue kan der ogsaa her i Norden være hyggeligt, vor danske Juul vinker os med sin Andagt og sine uskyldige Glæder, Børnene dandse om det lysende Grantræ, og H. C. Andersens Genius omsvæve dem baade i Træets Grene, der snart skulle henlægges paa ensomme Steder og fortælle Eventyr fra Hesperidernes Land: - Som sagt En glædelig Juul omgiven af liflige Indtryk og glade Erindringer; et lykkeligt Nytaar med frodige Spirer til nye Blomster og qvægende Frugter af Dit Digtertræ! Jeg har samvittighedsfuldt bragt Dine Hilsener til alle Venner og Veninder baade i Hjemmet og paa Theatret og de vare alle fornøiede over, at Du ikke gjennem al den Hyldest, Du nyder i Udlandet, glemmer den maaske mere nøkterne, men dog ikke mindre varme Anerkjendelse, Du nyder blandt Dine taknemlige Landsmænd. Dine Beretninger om Reisens forskjellige Momenter, have i høi Grad interesseret mig og Du kan nok begribe at Kaulbachs sympathiske Udtalelser maa have løftet mig - maaske endnu mere fra Følelsens end fra min smigrede Forfængeligheds Side. Da Du vistnok ønsker at erfare Noget om vor Virken og Stræben herhjemme, vil jeg fortælle Dig lidt om Cort Adeler i Venedig. Den egentlige Indstudering er allerede færdig for fjorten Dage siden. Arrangementet er nu i fuld Gang, Helses smukke Musik og Ahlgrenssons prægtige Decorationer skride rask fremad og om Alting gaaer efter Forventning og Beregning vil Generalprøven finde Sted Onsdagen den 12. Januar og første Forestilling Fredagen d. 14.de for om muligt at gjentages tre Aftener i træk. - Alt lover godt, Udførelsen bliver saa fortrinlig, som man kan vente det af vore gode Kræfter. V. Price giver Cort Adeler, Gade Ibrahim Pascha, og Din Ven Scharff Corts Broder Johannes, saavel han som Betty Schnell udføre deres Roller med elskværdigt Liv og Udtryk, og jeg troer nok at man skal opdage adskilligt Nyt og om jeg saa tør kalde det, poetisk i Ballettens Heelhed. Skade, at jeg ikke har Wg her for at lyse Velsignelsen over den men jeg haaber at Du, fra Kunstens blide Hjem sender os en venlig Tanke i Mgjørelsens Stund. - Jeg burde egentlig skrive et meget langt Brev, men desværre have min Øine været temmelig capriGieuse lige siden Festen i Rosenborghave, hvor jeg til Tak for mit Besvær erhvervede min en Cathar i Øielaagene, som har holdt mig med Afvexlinger i over et Fjerdingaar; den er tildeeis overstaaet men fordrer endnu meget Menagement navnlig med Skriven og Læsen; tag altsaa tiltakke med den Nyhedstrøm som næste Side kan producere. Her vrimler af Forlovelser og Bryllupper nogle at disse fuldbyrdes, andre hæves exempli gloria: vor første Elsker: Scharff der i Forening med sin kjønne lille Brud har skiftet Sind og gjenerhvervet sin Frihed. - Violoncellisten Neruda, der som Du veed forlovede sig med Ludovica Cetti, tog hende fra Theatret, tiggede hende atter ind og slog op igjen, er nu, deels ved egen Tilskyndelse, deels ved Venners og Veninders Raad gaaet i sig selv igjen og for ikke at fristes til nye Opslag, har han precipiteret Giftermaalet og fra den l.ste December unddraget den talentfulde,unge Danserinde fra Theatrets Tjeneste. Hvad Fremtiden vil give staaer i Gudernes Haand!

Theatret fortsætter sine velbesøgte Forestillinger og udvikler en betydelig Virksomhed. To nye Debutantinder, den Ene, Datter af Christian Smith i Skuespillet og den Anden, Datter af Rung i Operaen, have Begge gjort fortjent Lykke og ville sandsynligviis blive en god Tilvækst. Barselstuens og Rosa og Rositas Gjenoptagelse have gjort furore med udsolgt Huus og i aften give vi Johan fra Paris i ny Indstudering. Nu er der kun Plads til de tusinde Hilsener og Ønsker fra min Kone og alle Dine Beundrerinder i Familien, samt til en hjertelig Omfavnelse fra

Din hengivne Ven

August Bournonville.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter