Dato: 22. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Axelline Lund

Holsteinborg den 22 Sept 1869

Kjære Fru Lund!

Tak for Deres venlige Skrivelse og al Deres hjertelige Deeltagelse i min Fest den sjette september; om denne selv har De vistnok hørt af Vennerne eller læst om i Aviserne. Det var tilvisse en smuk og vellykket Fest, som jeg, naturlgiviis aldrig glemmer. Den 10de reiste jeg fra Kjøbenhavn og naaede om Aftenen Basnæs, hvor Modtagelsen var saa hjertelig og festlig at den syntes en Fortsættelse af al den Herlighed i Byen. Fru Scavenius havde ladet reise en stor Æreport med brogede Lamper og Danebrog-Flag foran Broen ved Gaarden; selv modtog hun mig paa Trappen hvor jeg fandt en heel stor Kreds af Venner, Familierne fra Borreby, Hoslteinborg &. I Haven / blev afbrændt et ikke ringe Fyrværkeri, hvor mit Navn straalede i vexlende Farver; der var flere hundrede Mennesker af Godsets Beboere samlede dernede som hilsede mig med Hurra. Grev Holstein hilsede mig med en smuk hjertelig Tale. "Saa megen Hæder og Glæde kan kun fordærve et Menenske", sige vist Mange, jeg troer det ikke,m an bliver derved snarere god og ydmyg. Nu er jeg paa Holsteinborg hos kjære velsignede Mennesker, dog allerede i Eftermiddag tager jeg herfra og over Glorup, hvor jeg træffer sammen med Fru Scavenius og hendes Datter Fru Castenskjold fra Borreby; førstkommende Søndag vil jeg igjen afsted og tænker at naae Hamborg Søndag- eller Mandagaften og da gaaer det ud i den vide Verden. Vil Gud, samles jeg ved Juletid med Melchiors i Mentone; for Øieblikket / ere De i Vevay i Hotel Senn. Den kjære lille Anna fik desværre et Tilbagefald og de maatte fra Lausanne fløtte her til hvor de kjendte Lægen Hr Dor; nu er det i god Bedring igjen, men Anna maatte dog flere Dage holde Sengen.

Hils paa det hjerteligste Deres Mand; jeg glæder mig til, naar jeg kommer hjem, at see de Billeder han har bragt paa Lærredet! hils fælles Venner og særligt Melchiors Familie om De seer Nogen af den. Til Bloch har jeg skrevet, jeg veed at han med Brygger Jakobsen har været paa Glorup og følt sig tilfreds med Belysningen paa "Grev Gert". Ved Fru Collin og maaskee engang ogsaa ved et Brev fra Dem selv hører jeg fra Dem og Deres Mand.

Hjerteligst og ærbødigst.

H.C. Andersen./

[udskrift:] Til Fru Lund. i Hellebæk.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 329, billed 6907-10)