Dato: 17. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Basnæs den 17 September 1869.

Kjære Frøken Ørsted!

Endelig er jeg nogenlunde i Ro og Hvile! mit Brev skal derfor i Dag flyve til Dem og Deres Moder; begge haaber jeg have det vel. Endnu engang Tak for Deres hjertelige Deeltagelse i min, for mig uforglemmelige Fest. Den var saa smuk, saa vellykket og som en Afspeiling af den var Modtagelsen herude paa Basnæs; jeg kom her i Fredagsaftes, en smuk Æreport var opreist foran Broen der fører over Kanalen til Hovedbygningen; store Danebrogs Flag vaiede og kouleurte Lamper skinnede mellem det Grønne. Paa Trappen modtog mig Fru Scavenius, Familien fra Borreby, Grev Holsteins fra Holsteinborg og flere Venner og Bekjendter, i Haven blev afbrændt et smukt Fyrværk [!] hvori mit Navn straalede med vexlende Farver. Grev Holstein holdt en hjertelig Tale og ikke blot i Stuen / men fra Haven lød jublende Hurra! Saa megen Hæder og Herlighed kan let fordærve Een! sige vist Mange, jeg troer det gjør blød, tankefuld og ydmyg. Rundtom fra har jeg modtaget hjertelige Lykønsknings Skrivelser, dog en lille bitter Draabe manglede ikke, det var et Dryp fra Norge. Jeg bliver saa skrækkeligt plaget med Folk der ville jeg skal læse deres Digte og Fortællinger det vilde aldeles optage min Tid og i de sidste Aaringer har jeg derfor afviist de Fleste. Jeg bad Frøken Hallager sige naar de kom med Manuskript at jeg ikke kunde modtage det. Nu har i Vinter været en "ung Pige" fra Norge med en Bog og er blevet afviist, meget vred herover har hun netop paa den sjette September da "Hurra og Taler lyder til Dem", sendt en høist uvenlig og vred Epistel, fordi jeg ikke har modtaget hende. Det bedrøvede mig at hun med Flid har valgt just min Festdag for at sige / sin Uvillie og minde mig om at Ormene i Graven skal blive min Herre. Der stod intet Navn under Brevet, men i Poststemplet saae jeg hvilket Sted det er fra. Dog skal De ikke tale videre, beder jeg Dem om dette uvenlige Dryp; det gjør mig ogsaa ondt at jeg ikke fik talt med hende da hun med sit Skrift søgte mig, men det er til det Utrolige med alle de Mennesker som i den Retning overvælde mig. Havde hun sat sit Navn under Brevet, skulde jeg have skrevet hende et Par rimelige Ord til mod hendes ikke venlige, nu maa det fordunste og klares. Vil De bringe Deres Søster og hendes Mand min hjertelige Hilsen og Tak for Telegrammet de sendte mig fra Aalborg, jeg skal senere, fra Udlandet sende Brev. Tak fra mig Deres Søster Fru Scharling fordi hun saa venligt tænkte paa mig ved min Fest, det samme har ogsaa Deres Brødre og Svigerinder, hils dem Alle, Børnene med! / Jeg tager imorgen over til Holsteinborg hvor jeg bliver til Onsdag Eftermiddag, reiser da til Fyen hvor jeg tilbringer et par Dage hos Grev Moltke-Hvitfeldt paa Glorup ved Nyborg, glæder De mig der med et lille Brev, da sendes det over Nyborg, skriver De otte Dage senere gaaer det til Leipzig post [!] restante og bliver det først hen i October, da til Wien poste restante.

Veiret er nu meget efteraarsagtigt, det regner og stormer, men jeg flyver jo syd paa til Solskin og Foraar i Vinteren. Hils ogsaa Deres Pige venligt fra mig, jeg veed hun sætter Priis paa min Hilsen.

Deres hjerteligt hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 82, 112-14)