Dato: 12. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Steen Andersen Bille
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør 12 Sept 69

Kjære Ven!

Det er ikke mange Dage siden jeg rakte Dem Haanden og udtalte min Tak for Deres hjertelige Deeltagelse i mit Livs store Mærkedag den 6 September. Jeg har saa meget at takke Dem for! det er mig en Trang, endnu, i det jeg er kommet i Ro og Hvile forude, at skrive et par Ord til Dem, sende Hilsen ogsaa til Deres elskværdige Frue og Børnene.

Før jeg forlod Byen, veed De, tog jeg ud til Bernstorf for at takke Kongen for hans Naade mod mig; jeg blev saa hjerteligt og smukt modtaget af hans majestæt og af Dronningen, senere var / jeg hos Kronprindsen; de ungee Folk syntes saa lykkelige og glade, det var et rigtig hyggelig Hjem, jeg blev der en Times Tid og da jeg saa naaede Kjøbenhavn fandt jeg i min Bolgi en egenhændig, hjertelig Lykønsknings Skrivelse fra H. M. Enkedronningen. Dagen derpaa tog jeg ud til Hende for at bringe min Tak, vi talte om gamle Dage og nu; hvor var hun mild og deeltagende, Taarerne kom hende i Øinene. Jeg fortæller alt dette Til Dem og Deres Frue, jeg er opfyldt deraf og glad over al den Deeltagelse fra de mange velsignede Mennesker i alle Samfundsklaser. De misforstaaer mig ikke og er ude over at kalde mig forfængelig. Endelig, i forgaars Middag kom jeg afsted, / jeg var saa træt og Dagen var een af de hedeste i dette Aar. Jeg sad i banetoget fra Kl 12 til efter 5, og følte mig som halvkogt. I Korsør ventede mig Vogn fra Basnæs, Klokken 8 kom jeg der; i den første Gaard saae jeg mange Mennesker og foran Broen, over Voldgraven, var reist en stor Æreport med vaiende Danebrogs Flag og kouleurte Lamper. Paa Trappen modtog mig Fru Scavenius og Familie her var en stor Kreds af Venner samlet; Familien fra Borreby, Grev Holsteins fra Holsteinborg; Alt var saa festligt, i Haven blev afbrændt et smukt Fyrværkeri hvori mit Navn lyste i alle Farver. Grev Holstein-Holsteinborg holdt en hjertelig Hils-Tale og fra Haven løde Hurra for mig. / Jeg var overrasket, overvældet, men tilvisse saa ydmyg i Hjertet som hvert sundt og sandt Menneske maa være det. Jeg tænkte og tænker altid: hvorfor mon saa Meget forundes mig! -

Endnu er jeg træt, og bliver her i Ro, Ugen ud, tager derpaa nogle Dage over til Holsteinborg og ligesaa nogle Dage til Glorup, da gaaer det ud i den vide Verden. Under Opholdet, haaber jeg engang at se et Par venlige Ord fra Dem og høre hvorledes de Alle have det. Bring nu Deres Kone og Børn, ligesom ogsaa Henriques min hjertelige Hilsen.

Deres taknemlige hengivne H. C. Andersen

Velbarne Hr. C. St. Bille.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 236-39)