Dato: 7. september 1869
Fra: Athalia Schwartz   Til: H.C. Andersen

Taarbæk, Septbr 7, 1869

Høistærede Hr. Etatsraad!

Naar jeg i dag skriver disse Linier til Dem, er det, fordi den Fornøielse at at være et Medlem af den Kreds, der igaar greb leiligheden til at bringe Dem den hyldest, paa Grund af Omstændighederne blev mig nægtet. Da jeg ligger paa Landet i Taarbæk, kom Bekjendtgjørelsen om det festlige Arrangement mig først ihænde Lørdag Aften, og jeg kunde saaledes ført lade mig tegne om Mandagen, da Hr. Reitzel lod mig sige, at det var peine perdue. Uagtet …. …… mit svage Syn kun gjør mig til en sjelden Gjest i store Forsamlinger, var dette mig dog en stor Skuffelse, da jeg ikke kjendte nogen behageligere Situation end den hvor man alene ved sin Nærværelse er istand til at bære Vid- nesbyrd om sin Høiagtelse og Beundring. Beundringen, hvad enten den vendte sig mod Gud eller …skønne Værker, er i mine Tanker een af de reneste og mest vel… Følelser, vor Sjæl kan nære, og jeg haaber den overbringes Dem Hr. Etatsraad; at jeg ikke ved min gode Villie har forsømt enhver Leilighed til at udtale den. De maa derfor som en ringe Erstatning tillade mig skriftligt at bringe min Lykønskning til Deres halvhundredaarige aandelige Fødselsdag, og bede Dem bevare mig en lille Plads i Deres velvilige Erindring, en Plads, hvortil jeg i ethvert Tilfælde ønsker mig for berettiget med den udmærkede Højagtelse og Erkjendelse, hvormed jeg stedse forbliver

Deres hengivne

Athalie Schwartz

Høivelbaaren

Hr. Etattsraad H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm