Dato: 22. juli 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

"Rolighed", Østerbro.

Den 22 Juli 1869.

Kjære Fru Koch!

Fru Raasløff fortæller mig at De igjen er i Byen, ogsaa jeg er indtruffet og nu snart 14 Dage her paa "Rolighed".Jeg var fortræffeligt i Stemning paa Basnæs til at bestille Noget, skrev der et Digt til Kronprindsen, som han erholder den 28 Juli, dernæst kom et heelt nyt Eventyr: "Hvad Tidselen oplevede", samme er allerede oversat paa Engelsk og i Dag sendt til Amerika. Jeg begyndte endelig paa en ny Historie som længe har fyldt mig og som jeg paa Basnæs samlede en Deel historiske Notitser til. De sidste otte Dage her paa Rolighed har jeg ganske levet for denne Eventyr-Historie og har den nu klart og afrundet paa Papiret efter at den ikke mindre end fem Gange er omskrevet. Jeg glæder mig særligt til at læse den for Dem og Deres Børn, naar jeg en Dag kommer til Byen. Gjerne kom jeg i morgen Fredag, men Melchiors ere saa elskværdige at de nødigt slippe mig da de allerede i næste Maaned reise til Sydfrankerige og blive borte til næste Foraar. Før jeg forlader Byen maa jeg en 14 Dages Tid tage ind i Hotel, gid det nu ikke maa blive for varmt i den Tid. Aandelig befinder jeg mig meget vel, men legemlig skranter jeg, det er denne Gang Øinene, rimeligviis har jeg paa Basnæs faaet Træk i dem, men det har nu varet i 14 Dage at de ere røde og jeg har Fornemmelsen af at gaae med Sand i Øinene. Af Aviserne veed jeg at der er en Lieutenant Koch med ved Festlighederne i Sverrig. Det er vel den kjære Henny? Vil De hilse Børn og Børnebørn fra mig. Snart sees vi, men som sagt, ikke imorgen Fredag.

Deres trofast hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 326, billed 6896-98)