Dato: 4. juli 1869
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d. 4 Juli 1869

Kjære Hr Etatsraad.

Undskyld min lange Tavshed, som tildeels har sin Grund i min idelige Fraværelse fra Hjemmet, som er min Lod i hele Sommeren. Jeg glæder mig til det Arbeide, De har under Hænder, og haaber nu at kunne lykønske til lykkelig Afslutning. Men Deres Reiseplaner passe desværre ikke til vore Forhold. Jeg er aldrig hjemme i Juli Maaneds sidste Deel; i Reglen visiterer jeg til 4-6 August, og iaar have vi desuden taget en Bestemmelse, der gjør Bispegaarden ganske tom: vi agte at bruge Søbadene i Middelfart fra 23 Juli. Derhos er Sommertiden her som i Kjøbenhavn en Adsplittelsens Tid, i hvilken det ikke vil være naturligt, at De tilbyder at læse: her er uhyre varmt her i Byen, naar ellers Sommeren er varm. De Fleste eller dog Mange reise bort: d 22 adsplittes Skolens Personale; Henrichsens' reise saaledes bort og de fleste Adjuncter og Lærere; Kocks' laae ifjor i Middelfart, Schlegel reiser til Jylland - kort sagt, her er ingen Ro paa' Folk: kun Damgaards og Mouriers', der nylig ere hjemkomne fra Italien, kan jeg ansee for sikkre; om vor nye Stiftamtmand bliver eller vil besøge sin Herregaard, veed jeg ikke. Men i det Hele tilraader jeg Dem ikke at vælge den Tid til et Besøg, hvorimod October Maaned vilde være fortræffelig. Jeg seer Dem mulig, dersom De snart kommer til Glorup, thi mellem 12 og 16 Juli er jeg i Nærheden af dette Sted, og jeg kan da træffe nærmere Aftale med Dem.

I mit Huus er Alt iøvrigt nu, Gud skee Lov, vel og ligeledes leve de øvrige Familier, som De kjender, ved det Gamle. Kun savne vi alle Unsgaard, som imidlertid skal befinde sig vel i Thisted. Gid De ogsaa maa vedblive at leve vel og iagttag endelig al Forsigtighed med Deres Been. Min Kone og Børn hilse Dem venskabeligst.

Deres hengivne

C. T. Engelstoft

S. T.

Hr Etatsrd Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus