Dato: 22. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 22 Juni 1869

Kjære Frøken Ørsted!

Naar De imorgen modtager dette Brev, er det netop otte Dage siden jeg reiste herud til Basnæs. Allerede Klokken fire om Morgenen var jeg oppe, to Timer efter paa Banegarden og ved Frokosttid herude i Skov-Luft ved det aabne Vand. God Modtagelse, venlige Ansigter og Bevidstheden om at være velseet gjør det hyggeligt herude; men Veiret er koldt, jeg spadserer om i Vinterfrakke og tænker tilbage paa de smukke varme Dage i April som kunde bruse op med atten Graders Varme. Imidlertid staaer Rødtjørn i Blomst, Græsset er deiligt Grønt, men Søen vender det Hvide ud og Skyerne det Sorte. /

Deres Tante, hører jeg, boer nu, som Enke,ikke inde i Skjelskør, men tæt udenfor Porten, ud mod Basnæs, boer i den Gaard som før blev beboet af Enken Fru Castenskjold; hun skal have det godt og er vel hører jeg; seet hende har jeg ikke i mange Aar, da hun og hendes Mand ikke toge mod Indbydelse og altsaa ikke saaes paa Basnæs. Scharlings ere vel nu paa Landet, og snart flytter De og DerEs Moder vel ogsaa derud, dog finder dette mit Brev dem vel endnu i Byen. Hils Deres Broder og Svigerinde! En venlig Hilsen lægger jeg ogsaa ved til Deres skikkelige, nette Pige, Byesbarn, som jeg, af Odense. Paa Basnæs er stille og godt; foruden Fru Scavenius er her Frøken Brandes og Enken Fru Hohlenberg. Vi mødes til bestemte Tider, ellers er jeg ene med mig selv og faaer stor Brev-Gjæld / afbetalt; men Musaen som ellers pleier at besøge mig paa Basnæs, c: (Bussenæs, altsaa Røvernæs, hvor nu kun det Gode trives) har ikke denne Gang glædet mig med Besøg, imidlertid venter jeg hende, og Skrivebordet staaer for hende opdækket med Papir og Penne; Blæk mangler ikke, men som sagt Musaen mangler! Jeg tænker at være i Kjøbenhavn omtrent den 6-8 Juni [Juli] og bliver da til ind i August ude hos Melchiors paa "Rolighed", men i August drager Familien til Syd-Frankerige, jeg er da lidt huusvild, eftersom andre Venner ønske, som De veed, at jeg bliver min halvhundredaars Fest i Kjøbenhavn; jeg er nær ved helst tidligere at / flyve ud. Gud give mig Sundhed og en Sydens smuk Vinter, da vil jeg ret nyde den Tid; mange Aar har jeg jo ikke at flyve ud i, før jeg flyver over Jordlivsgrændsen. Gid at jeg i Deres Moders Alder maa føle mig rask som hun! bring hende hjertelig Hilsen og faaer De Tid og Lyst til at glæde mig med Brev da veed De at det finder mig naar De til Stedet "Basnæs" føier Ordet "Skjelskjør". Lev hjertelig vel.

Deres meget hengivne

H.C. Andersen

E.S. Det falder mig ind! har De ved at indsamle Breve fra Deres Fader, erindret den store Samling af Haandskrifter Abrahams har i Eie?

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 82, 110-12)