Dato: 21. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Thora Hallager
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 21 Juni 1869

Kjære Frøken Hallager!

Tak for Deres venlige Sind mod mig og Deres gode Villie for at gjøre mit Hjem hyggeligt! nu ere, haaber jeg, alle mine Sager komne over til Henriques,98 og jeg tør troe at De, efter Løfte, har seet at Alt der er vel udpakket og henstillet, ligesom ogsaa Sølv-Kaffekanden og hvad jeg efterlod i Stuerne; særligt er det mig af Vigtighed at Sengestedet staaer med Sengklæderne i. De selv, haaber jeg, har det godt, lille Thora tumler sig paa vante Viis og har en tro Veninde i den gode Mette, hils hende fra mig! hun var tilvisse den omhyggeligste og dertil den meest stilfærdige af alle Pigerne vi havde; - Vil De ogsaa venligst hilse Fru Weidemann. Portrættet De tog af mig 99 er særdeles heldigt og gjør stor Lykke hos hver som seer det. De skulde sætte det i Handelen hos Tryde paa Østergade, der kjøbe de Fleste og jeg vil troe at det gaaer godt af. Jeg har i Dag sendt Groserer Melchior eet af de tre Exemplarer De var saa venlig at forære mig. Det er hans Fødselsdag i morgen og da see de derude paa "Rolighed" hvilket smukt Billede De har givet af mig. Her er koldt paa Landet, jeg gaaer i Vinterfrakke naar jeg løber om i Skov og Have; hver Dag venter jeg det smukke Veir. I Begyndelsen af Juli tænker jeg at være i Kjøbenhavn, det vil sige boer paa Strandveien, og hilser da paa Dem. Først i September veed De at jeg reiser til Udlandet.

Deres hengivne, ærbødige

H.C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost