Dato: 9. december 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Bologna den 9 December.

Igaar Aftes forlod jeg meget ærgerlig Mantua, man havde i Hotellet smurt mig en Regning - , for 24 Timer omtrent 8 Rdlr og jeg havde dog kun nydt et meget godt Maaltid; Egnen er usikker her havde vi Eskorte med, fire ridende Soldater. I den maaneklare Nat seilede jeg over Po og kom ved Midnat gjennem Staden Modena, der saae ud som en død By; to Lazaroner stod op til en Muur og sov, vor Eskorte blev fornyet og i Formiddags var vi i den pavelige Stad Boulogna, hvor jeg har Ild i Kakkelovnen, ja en ordenlig Kakkelovn, men som de har fyret aldeles gloende, da Folkene endnu ikke kjende denne Art at varme paa. Jeg har faaet tre Hovedpuder hæftet sammen med Naal og Traad til en Dyne over mit Teppe, thi jeg fryser skrækkeligt; denne uhyre Steenbygning giver en stor Kulde. Udenfor var det i Dag som en smuk September. De fleste Træer have endnu deres Løv og Kornet staaer høit og grønt. Jeg har i Dag været paa Campo Santo og i de skjæve Taarne, som alt Dante besynger; imorgen Nat Klokken 12 tager jeg med Coureer over Capanierne og er da i 8 Timer i Florents, det vil blive for kold en Tour at krybe over Bjergene med Veturin, jeg længes ogsaa efter Brev fra Hjemmet og det faaer jeg først i Rom. Lad mig nu see at De snart skriver mig et ret langt og tæt skrevet Brev til, adreseer det: Caffe græco in Roma; fra mig vil det nu vare en lille Stund før De faaer et Brev, thi jeg kommer jo til at reise den meste Tid og fra Grækenland er det for langt borte at spandere Penge paa mit Skriveri. Hils Deres eiegode Moder og alle Søstrene. Siig til Deres Tante at hun kunde gjerne skrive en Linie i Deres Brev til mig. Bring Thomsens, Knudsens, Fru Guldbrand, Hansens, Krygers, Frøken Schleppegrell, Priorinden og alle mine Venner og Veninder de bedste Hilsener, glem ei Christ. Søeborg.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost