Dato: 17. maj 1869
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjære gode Hr Etatsraad!

Den bedrøvelige Vinter, vi have oplevet i vort før saa glade Huus, er Dem tilfulde bekjendt, og vær takket for Deres Deeltagelse i vor Sorg. De vil nu finde vor kjære Caroline som den eensomme Fugl, og Barnesjælen er dybt gjennemtrængt af Livets Alvor, og vor elskelige lille Frederikke skal ikke mere glæde sig ved saadanne Timer, som Deres Nærværelse beredte. hendes sjælfulde Væsen. Dog - Gud Herren vil have aabnet andre Syner for hendes Aand, og den Troende kan ikke sørge som over,Noget, der er tabt, skjønt Hjertet sønderrives atter og atter af Savnets bitre Vee.

Men som det Sidste altid trænger sig i Forgrunden, saaledes maatte jeg ogsaa begynde med dette, uagtet jeg den hele Vinter har baaret paa Tanker af glædeligere Art hver Gang jeg mindedes Dem og Deres billige Krav paa at høre fra mig. Allerede d 6 Dec. glædede De os alle med den nye Gave, De har skjænket Verden; den blev læst og atter læst - og Frederikke var ikke, den mindst begeistrede Tilhørerinde - og det har her som jo andensteds beviist sig, at den har bestaaet den classiske Prøve: decies repetita placebit: Ja til Lykke! ogsaa med dette Arbeide, der slutter sig til en europæisk Verdensbegivenhed og indeholder saa mange tiltalende Billeder fra de forskjelligste Sphærer, baade Aandens og Historiens og derhos den dybe Grundtanke.

Og dernæst Tak for Deres Brev ved Thiele og de gode Meddelelser om Dem selv og Deres Sundhed. Det glæder mig, at De modstod enhver Fristelse til at reise til Amerika: De maatte ialtfald være sikkrere end i denne Vinter, da Deres Been maa behandles med Forsigtighed. Derfor synes mig ogsaa godt om, at De bliver her i Landet i Sommer, og det giver os desto vissere Haab om; at De ogsaa kommer her, enten det saa skeer snart eller til September. Jeg hører, at De skal være indbuden til Skyttelauget, og dersom De kommer dertil, skal De være særdeles velkommen hos os, naar De vil tage til Takke med det noget stille Huus. Jeg bliver hjemme til denne Høitidelighed eller Borgerfest iaar, deels for denne Muligheds Skyld, deels for at overvære Heltzens lntroduction i dette Lag. Jeg haaber nu at erfare, om vi tør vente Dem.

Af de øvrige Venner er nu Unsgaard desværre borte, og Mouriers' er endnu ikke komne hjem fra deres Udenlandsreise. Hos Kocks' har den lille Pige Mæslinger, men de er nok som hos os næsten forbi. De Andre leve alle ved det Gamle.

Saavidt jeg veed, er det nok nu godt igjen med den ædle Greve paa Glorup, hos hvem De jo tilbringe[r] en Deel af Sommeren. De kunde ikke finde et smukkere Sted eller en herligere Vært her i Landet. Maaskee kunde jeg komme der i Nærheden, naar jeg erfarer, hvåd Tid De vil være der.

Min Kone og mine Børn sende Dem deres venligste Hilsener, og vi alle glæde os til at gjensee Dem.


Deres hengivne

C. T. Engelstoft


S.T.

Hr. Etatsraad Andersen

R. af D. DbgMd

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost