Dato: 8. februar 1869
Fra: Augusta Plesner   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

33, Gr. Coram 5tr. Russel Sqre.

8' Februar 1869.

Højstærede Hr Etatsraad.

Jeg beder om venlig Tilgivelse fordi jeg ej tidligere har sendt en Afskrift af Oversættelsen af »Dryaden«; jeg har ej været rigtig rask og Arbejdet gaaer ej vel fra Haanden. I »Aunt Judy« antager jeg Hr. Etatsraaden har sæt Oversættelsen af den første Halvpart af Dryaden; der er en del Trykfejl, og endvidere en Forandring, som Mrs Gatty har gjort, mig uafvidende; hun kjender sit Publicum og veed hvad der er bedst, antager jeg, men dog har det gjort mig ondt, at jeg ej fik Prøve Arkene at rette af en Oversættelse, der havde kostet mig og Miss Milbank uhyre Arbejde; og ligeledes at de har gjort Forandring uden at spørge Digteren om det. - Jeg har skrevet og bedt Mr Bell om ej oftere at gjøre det - hvis det gjentages gjør jeg færdig hvad jeg har under Arbeide for ham - men saa neppe mere. Jeg kan godt lide Manden, men han skal være samvittighedsfuld i sin Færd. - Dryaden er anerkjendt som et yndigt Værk af alle der læser den. I sin fulde Dybde forstaaes den maaskee kun af faa. - Jeg haaber snart at jeg skal kunne sende Etatsraaden fuldkommen tilfredsstillende Efterretninger med Hensyn til Critik etc. etc. - Mon De vil synes vel om Oversættelsen? Jeg har hørt den rost af Mange, men jeg længes efter at høre hvad De, Hr Etatsraad, synes om den - De vilde synes godt om mine Medarbeidere - Mr. Ward er en ualmindelig begavet Mand og Miss Milbank - en Datterdatter af den Skotske Wallace - den gamle stolte adelige Slægt er en sød, yndig, ung blond Pige, begavet og dannet og elskelig. Deres Eventyr har hun elsket fra hun var Lille, og hendes Moder lærte Dansk for at læse Dem i Grundsproget. Nu oversætter jeg med Mr Ward Rejseskidserne fra England og med Miss Milbank Opholdet i Portugal - det interesserer mig meget; jeg havde aldrig tænkt at Portugal kunde være saa dejligt et Land. Hvor maa det være skjønt at see den rige dejlige Herlighed, og see den med en Digters øjne. - Beskrivelsen fra Skagen har det og[saa] interesseret mig saa meget at læse. - Did kommer jeg maaskee snart. - Jeg har en Broder der er Præst paa Vestkysten hvem jeg snart haaber at besøge. - Med Guds Hjælp skal jeg snart være i Danmark, og jeg skal stræbe at den Danske Digter, som med ædel Tillid betroede mig til at oversætte hans deilige Værker maa være fornøjet med mig. - Tak og atter Tak. - Er det sandt hvad en Landsmand forleden fortalte mig at Hr Etatsraaden havde faaet et Brev fra Dr. Livingston's Datter, en lille Pige, og at hun siger deri at hendes Fader er nu i Africa men at hun vil komme og besøge Dem naar han kommer hjem? - Hvor det morede mig at høre. Jeg vilde ønske at der kunde komme et smukt Billede af Dryaden f. Ex. af Gustave Doree i den særskilte Udgave af Dryaden og at den, hvis den, som jeg haaber, kommer ud i smuk Udgave, kunde blive dediceret til Ch. Dickens fra Hr Etatsraaden selv. - Vil De snart skrive Deres Mening om Oversættelsen?

Med inderlig Tak og Højagtelse Deres

A. Plesner.

Skal Mr Strahan have noget fra Hr Etatsraaden før jeg rejser? Hans Magazin har vist Circulation.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost