Dato: 31. december 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Antoine Genevay
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn December 1868

Kjære Hr Genevay

Da jeg for en Maanedstid siden modtog Deres venskabelige Brev og De beærede mig med at forlange Bidrag til et hædret fransk Tidsskrift sendte jeg Dem paa Dansk to ældre Eventyr, der neppe ere kjendte i Frankerige og som jeg antog passende til det omtalte Skrift, jeg meddelte dernæst at et nyt større Eventyr: Dryaden var under Pressen og som jeg bad dem bringe frem for franske Læsere; faae Dage efter sendte jeg Dem det i Udhængs Ark, jeg er forvisset om at De har med varmt Hjerte taget Dem deraf, men jeg længes meget efter at høre dette sagt i en Skrivelse / fra Dem selv. I tre Uger har nu den danske Origianl været udkommet; første Oplag var paa 3000 Exemplarer, der er noget betydeligt i vort lille Land, hele Oplaget blev imidlertid paa faae Dage udsolgt og nu er et lignende nyt Oplag paa 3000 Exemplarer snart ikke meere i Boghanleren, saa at der tænkes paa et tredie. Den lille bog har gjort stor Lykke, er blevet modtaget med særdeles Velvillie, og alle vore Dagblade have udtalt den største Roes. Jeg og mine Venner ere naturligviis nysgjerrige efter at høre hvad man vil sige om Bogen i Frankerige, naturligviis vil en god Oversættelse meget gjøre Udslaget. Allerede for et Par Dage siden modtog jeg fra Leipzig en tydsk Gjengivelse / man har hurtigt der faaet den lille Bog istand, jeg sendte den strax i Krydsbaand, til Dem kjære Hr Genevay, da De, eller nogle af Deres Vener, kunne lettere læse den i denne Oversættelse.

I de første Dage af januar kommer en engelsk Oversættelse i London, har man tilskrevet mig; omtrent paa samme Tid en lignende i New York.

Glæd mig snart med gode og smukke Efterretninger om "mit franske Eventyr", hils hr. Blavez med Frue ligsom ogsaa til Hr Gregoire og Clasen Lange, samt til den fortræffleige Hr Tarbe, der er utrættelig opmærksom med at tilsende mig "le Gaulois".

Alle deeltagende Venner et glædeligt Nytaar! Fra Hr og Fru Melchior har jeg hjertelige Hilsener De spørge mig næsten daglig om / jeg har hørt fra Hr Genevay og hvorledes det gaaer med "Dryaden".

Vi have endnu slet ikke Vinter her i Danmark, Gaaseurter og Violer blomstre endnu paa frit Land. Om jeg lver, flyver jeg Foraaret syd paa; men et Brev fra Dem kjære Hr Genevay, et Brev med en Dryade i Krydsbaand vil være Foraar midt i Vinteren.

Deres hengivne, ærbødige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 791-94)