Dato: 9. juli 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

"Rolighed" ved Kalkbrænderiet den 9 Juli 1868

Kjære Frøken Ørsted

Om De er i Byen eller ude paa Landet veed jeg ikkem men naar mit Brev kommer til Huset paa Nørregade er der vel Nogen som veed Besked og sender det til Dem. Jeg er, allerede fra i Lørdags her paa "Rolighed" og skal blive i Rolighed flere Dage; maaskee veed De ikke om mit Uheld; det er nu paa femte Uge jeg har siddet lidende. Fra Schweiz lagde jeg Hjemveien over Ems, og blev der i to Dage. Aftenen før jeg vilde afsted havde man paa Gangen til mit Værelse stillet en stor Træ-Kuffert, jeg saae den ikke, løb imod og stødte et slemt Hul paa Skinnebenet. /

I to Døgn maatte jeg ligge med Iis paa det ophævede, brændende Been, paa fjerde Dag, da jeg var aldeles utaalmodig, lod Lægen mig reise, det var en frygtelig Pine at kjøre, først til Köln, derfra til Hanover og endelig til Hamborg, jeg tilbragte der med tre smertefulde Dage. I Hamborg hvor Dr. Marcus, gift med Grosserer Melchiors Søster, saae paa Benet, vilde jeg skulde hvile et Døgn, men Hr Marcus raadede fra at reise videre og da en velhavende, elskværdig Kjøbmands Familie tilbød mig Deres Huus tog jeg mod Tilbudet og haabede efter et par dage at see Benet helet, men det gik ikke saa hurtigt, som jeg troede. Hele fjorten Dage maatte jeg blive og kom ikke uden for en Dør. Endelig meente Lægen jeg igjen kunde forsøge Jernbane-Kjørselen, / og jeg kom her til Byen i Lørdags/ Dr Melchior besøger mig daglig, da min egen Læge Collin ikke er i Kjøbenhavn. Endnu er Saaret aabent, men i den bedste Fremgang, saa at jeg har Haab om efter et par Dage endnu, at kunne kjøre ud; men tænk det er som sagt nu femte Uge siden jeg stødte mig. Jeg er særdeles træt af at sidde, trænger til at røre mig, men maa jo være en Tid endnu Polyp; er De i Byen da glæd mig med et lille Brev. Hils Deres Moder og Søstre, ligesom Deres Broder og hans Kone. Jeg gad nok vide hvori Verden De er!

Hjerteligst og ærbødigst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilm 82, 104)