Dato: 7. juli 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Thora Hallager
Sprog: dansk.

"Rolighed"ved Kalkbrænderiet den 7 Juli 1868

Kjære Frøken Hallager!

De veed maaskee at jeg i Ems havde det Uheld at støde Hul paa mit Skinnebeen; idag er det netop fire Uger siden og Saaret er endnu ikke lægt, jeg maa blive i Ro og har Besvær ved at gaae op af en Trappe; imidlertid gaaer det fremad til det bedre. Det var piinligt at reise den lange Vei og i Hamborg maatte jeg ogsaa, da Benet hævede, bestemme mig til at blive i Ro hele 14 Dage; i Lørdags Aftes kom jeg her til Byen og kjørte ud til "Rolighed" hvor Grosserer Melchiors boe og hvor jeg har alle Beqvemmeligheder. Jeg kan imidlertid ikke være saa nær Byen uden at sende Dem en Hilsen, og haaber om een af Dagene at kunne kjøre ind og sige Dem god Dag. Medens jeg har været borte, haaber jeg, at De, som jeg bad Dem om, har hævet hos Etatsraad Collin de 25 Rldr om Maaneden jeg har at betale for Værelserne; har De ikke da beder jeg Dem sige Collin eller mig det. Vil De hilse Pigen fra mig og lade hende engang i Dag gaae ud til min Vaskerkone: Madam Preuss, Borgergade 142, Stuen til Venstre, og bede hende komme ud til mig paa "Rolighed", hun har forrige Aar været her, komme imorgen Onsdag efter Klokken 9 om Morgenen og hente Tøi til at vaske, kan hun ikke komme imorgen, da senest overmorgen. Hils Deres Hr Broder og Marstrands Svigermoder. Komme Folk og spørge om mig, da siig at jeg er paa Landet, men ikke hvor, ellers bliver jeg kun overløbet med Plager og Forretninger, som jeg helst er fri for, mine nærmeste Venner vide Alle hvor jeg er. Med de bedste Ønsker!

Deres hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost