Dato: Juli 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den Juli 1868

Først i disse Dage er jeg fra min Reise i Udlandet vendt tilbage til Kjøbenhavn, et uheldigt Fald hvor ved jeg forstødte Skinnebenet standsede i et Par Uger Hjemreisen; nu er det bedre og ved hjemkomsten fandt jeg Deres ærede Skrivelse, som jeg nu iler med at besvare. Sagen interesserer mig og jeg vil være glad ved om paa denne Maade, ved en saa billig paatænkt Udgave af mine Skrifter disse kunne endu være bedre udbredt i de forenede Stater og jeg, som Forfatter, ogsaa erholde et Honorar, der gjør Forlægger og Land Ære. Med dette Brev sender jeg efter opgiven Artikkel No 1 en Liste over mine samlede Skrifter som paa dansk udgjøre fire og tyve Bind og ca. henimod Juul vil forøges med fire Bind til. Alle otte og tyve / vil jeg strax sende dem, saa snart De opgiver mig Maaden Forlæggeren ønsker den sendt paa, jeg giver Skrifterne, han maa betale Portoen. Alle egne sig ikke til at oversætte, og jeg tilføier derfor særligt hvad især ihvert Bind jeg ønsker gjengivet og hvilke Arbeider jeg troer bør udelades; Oversættelsen mener jeg kunde der begynde strax og godt var det vel, om det hele Værk udkom paa een Gan eller hver Deel for sig, dog det maa Forlæggeren natur[lig]viis bestemme og ikke jeg. Jeg troer imidlertid at hans Udgave bør begynde med mit Levnet og dette givet efter den danske udgave og ikke efter Mary Howitz Oversættelse fra det Tydske, samme er aldeles ufuldstændig og blev til i Udlandet som en Slags Indledning til den første tydske Udgave og ti Aar efter udkom den Danske og i den mellemtid havde jeg samlet flere Træk af mit Liv, der ikke strax ved Nedskrivningen var kommet mig i Tanke. Det er derfor mit særdeles Ønske at man leverer en ny Oversættelse after den større danske udgave, samme er derude ikke oversat før, hverken paa Tydsk eller Engelsk, de maa i disse Sprog have den mere skizzerede, kun i Holland findes, med nye Forkortelser, en Oversættelse. Den slutter ved mit 50de Aar, altsaa for 13 Aar siden. Jeg mener at den ogsaa foran i de amerikanske samlede Skrifter skulde slutte her og da ved hele Værkets Slutning følge som Bilag, de senere tretten Aars Historie ned til ifjor da det kulminerede i Festlighed for mig, / ved de uforglemmelige Hæders Dage i Odense, da Brevet som Æresborger forundtes mig. Ved at ordne det saaledes faaer jeg ogsaa Tid til at skrive dette nye Afsnit af mit Livs Historie, og vil i Løbet af 1869 tilsende den samme til Oversættelse; tidligere ville dog de andre ældre Arbeider ikke paa ny kunde gjengives. Heri ligger min Gaaen ind paa anden Artikkel i Deres Brev. Med Hensyn til den tredie, skal jeg med Afsendelsen af den danske Udgave, den jeg helst sender i to Afdelinger med et lille Mellemrum, levere de enkelte Notitser jeg troer nødvendig, men naar ikke at kunne ller burde for hver levere en Fortale, da jeg i mit Livs Eventyr har giveet Oplysning om Tid og Forhold under hvilke forskjellige Bøger udkom, jeg vil heller ikke ganske fuldstændig kunde sige hvormange forskjellige Oversættelser der findes. Med Hensyn til fjerde Artikkel at jeg naar De fra min Haand erholder noget Nyt til Magasinet, det Tilsendte da ikke bliver trykt paa dansk eller i andre Sprog før tre Maaneder efter at jeg har, givet dem samme, gaaer jeg aledels ind paa. Hvad iøvrigt jeg sender, skal jeg paa samme bemærke om det er trykt før og maa det - saa vidt jeg veed det - er tidligere blevet oversat, derefter behage De da selv at bestemme Honoraret. Det nye Bilag til mit Livs Historie, naar jeg nu har nedskrevet det, kommer saaledes 3 Maaneder tidligere i Deres Hænder og det honoreres altsaa som et originalt Arbeide. Jeg giver mig hen i Deres og min høit ærede Forlæggers ædle Omhue for mit og mine Skrifters vel, der kommer en god Oversættelse jeg har aldeles intet med nogen Slags Udgifter at gjøre, De ville velvilligt see paa mit Bedste som / paa Deres Eget, det er saaledes at jeg igjennem alle Aar har talt og afgjør hver Forbindelse med min brave danske Boghandler Reitzel. Det undrer mig at der ikke er indtruffet til Magazinet et Par af mine Eventyr, Frøken Raasløv lovede mig sikkert at sende disse nu er hun med sin Fader paa Reise i Udlandet. Jeg sender imidlertid her, paa Dansk, [overstr: to] et Eventyr, har jeg her nedskreven for Magasinet og er aldeles for Børn, om det imidlertid slaaer an hos de amerikanse, som jeg ønskedet det, veed jeg ikke dette Eventyr skal ikke blive trykt her hjemme før om henved 4 Maaneder. Et særdeles godt Photographi-Portræt skal jeg senere sende, til Afbenyttelse foran i [overstr: Værket] / de samlede Skrifter. Dette Brev med Indrømmelser og Betingelser, ligesom det tidligere beder jeg Dem eller min Hr Forlægger, opbevare. Foruden Honoraret tillader jeg mig at betinge et Par fri Exemplarer, to af disse ønsker jeg at forælre bort i selve Amerika og det ene af Exl Longfelow som har tilsendt mig af sine Skrifter, det andet til Marcus Spring paa Eagle Wood ved New Yorq, til mig i Danmark ønsker jeg desuden i det mindste 6 E[x]emplarer, det er i det hele 8 Exemplarer, hvilket man vist ikke vil finde ubeskedent. Nu hører jeg snarligt fra Dem og særligt om Maaden jeg bedst kan sende den danske samlede Udgave, med mine vedføiede Bemærkninger. De venligste Hilsener til min Hr Forlægger og andre Venner i Amerika.

Deres hengivne

H.C.A.

[ = kladde til Brev]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 119-22)