Dato: 19. juni 1868
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 19de Juni 1868

Min kjere Herr Etatsraad! Da jeg igaar afsendte Brev til Dem til Odense, havde jeg ingen Anelse om at jeg idag igjen skulde tilskrive Dem og allermindst til Altona. Hvor det gjør mig ondt at erfare at De endnu lider Smerter i Benet, jeg haabede saa vist at det skulde have været hurtig forbi, da jeg fra tidligere smaa Uheld erindrer at De har en saa ypperlig Hud til hurtig at læges. Jeg var imidlertid baade igaar og idag lidt urolig over hvorledes det gik Dem, da jeg ikke havde hørt noget fra Odense, hvor jeg efter Deres Plan, ventede at De skulde være i Mandags. Jeg har afsendt to Breve dertil, men vil nu bede min Mand om at telegraphere til Biskop Engelstoft at han skal sende Dem dem til Altona. Jeg glæder mig over at vide Dem i god Behold, blandt gode Venner, der sikkert gjøre Alt hvad der staaer i deres Magt for at gjøre Dem Opholdet behageligt. Jeg kan tænke mig at det gjør min Broder ondt at han kom for silde til at faa Dem hjem til sig. Skjøndt jeg jo helst vilde have Dem her, jo før jo heller, saa kan jeg dog ikke andet end raade Dem til at forholde Dem rolig, saa længe den kjere Doctor Marcus finder for godt og er det jo altid bedre at være forsigtig i Tide end senere at fortryde at man har negligeret det. Det er rigtig en stor Skuffelse for mig at De ikke kommer til min Mands Fødselsdag d. 22, hvortil jeg saa inderligt havde glædet mig. Jeg tænker at samle en Deel af vore fælleds Venner og vil forsøge at gjøre det saa festligt, som muligt. Hertil havde jeg ogsaa gjort Regning paa Dem, min kjere Andersen, men det maa jeg nu give Afkald paa. - Igaar reiste Lunds til Hellebæk med Frøknerne Viinkvist, Tetens, som var her i Onsdags og desværre allerede reiser herfra paa Løverdag, fortalte mig at han havde besøgt Billes et Par Dage i Hellebæk hvor de bo saa skjønt. Jeg tænker at Billes overrasker os paa Mandag, og da bliver Fru Bille her om Natten, da det er for silde at gaa tilbage igjen. - Jeg har i disse Dage med megen Interesse læst i Feuleton i Fædrelandet, "Lord Byron af H. Taine". Jeg har aldrig før faaet et saa tydeligt Indblik i hans Characteer, som netop herigjennem. Han har havt en sørgelig Barndom og derfor seet Livet fra en mørk Side, har bestandig havt et daarligt Exempel for Øie, og i alle sine ulykkelige Helte, beskriver han sig selv. Forfatteren omtaler hvor forbauset Gøethe blev over at læse Byrons Manfred, der næsten saae ud som en Efterligning af Faust, skjøndt B. aldrig havde læst Faust, da han ikke forstod Tydsk. - - - For lidt siden gik Professor Melchior herhen efter at han først havde spillet et Parti Billard med Anna Kjellerup, nu ere de unge Piger oppe at gjøre Toilette og da jeg har lovet at hjælpe med deres Arbeide, et Tæppe, der skal være færdigt til paa Mandag, maa jeg idag bede Dem tage tiltakke med disse Par Linier, der kun skulde bevidne Dem min Deeltagelse, og være som Tak for Deres kjere rare Brev, som jeg for en Timestid siden har modtaget. Vil De bringe Deres Vært og Værtinde min venlige Hilsen og bede dem om ikke at gjøre det alt for godt for Dem, thi da frygter jeg for at De ikke vil finde Dem saa vel naar De kommer paa Rolighed, og jeg vil dog gjerne have første Prioritet i Dem. Finder De mig meget egoistisk? Jeg vil smigre mig med at De siger "Nei"! En hurtig god Bedring ønskes af Deres hengivne Veninde

D Melchior.

[i marginen, s. 1:] Venlig Hilsen til Deres Doctor og Frue, og Frøken Henriette. [f.o., s. 1:] Louise, Harriet, Anna Kjellerup, Thea, Professoren alle sende Hilsen og Beklagelse

Tekst fra: Niels Oxenvad