Dato: 16. april 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 16 April 1868

meget ærede Herre!

Det har glædet mig at læse Deres velvillie Skrivelse, den er mig et fornyet Beviis paa at jeg, som Digter har Venner vidtomkring i Verden. Jeg skjønner ogsaa paa den Deeltagelse der vises mig at jeg udefra kan erholde et Slags Honorar, det som i Hjemmet, da mit kjære Fædreland er lille, naturligviis er meget ringe. Men saa godt som alle mine Eventyr og Historier ere nu oversatte, og jeg skriver kunnye naar disse paatringe sig mig, dog det skeer og det vil være mig en Fornøielse imellem at sende eet og Andet, dog maa jeg sige, at jeg ved at læse i det Nummer af Deres Journal som blev sendt mig, de fleste Bidrag der ere skrevne for en meget ung Alder, og vel veed jeg at mine Eventyr læses af Unge og Gamle i det de første glæde sig ved, hvad jeg vil kalde det mere Udvortes, de andre ved detmere Indre, synes mine Digtninger ikke i Journalen ganske at være paa den rette Plads. Jeg betinger mig ogaa ved hveert nyt Eventyr jeg sender at det maa være Trykt eller hurtigt blive trykt paa dansk, jeg skal imidlertid, saa godt det lader sig gjøre, see til at forhindre at der kommer nogen anden Engelsk Oversættelse end Deres, i det jeg paa den danske Udgave ved hveer Historie skal bemærke: "tør ikke oversættes uden Forfatterens Tilladelse."

Hvad der imidlertid ligger mig meget paa Hjertet at faae / bragt istand, og som De aabner mig Udsigt til, er at sfaae mine samlede Eventyr, hvoraf rigtignok største Delen findes i forskjellige engelske Udgaver, leveret i Amerika, i en komplet Samling, som jeg ved et Par Forord vedkjendte mig. Jeg har 136 Eventyr og Historier, som saaledes vil udgjøre et meget stort Bind. Mit Levnet "true Stori of my Life" er som De veed, udkommet i London og senere i Boston, men det er kun i Oversættelse af en kort Biographi der fulgte med den tydske Udgave af mine samlede Skrifter, sener og dog nu allerede for 13 Aar siden kommer denne udførligt paa dansk 37 tæt trykte Ark og har olevet et Par Oplag; denne vilde jeg nok ønske kom ud i Amerika og for at give den en Slags Nyheds Interesse vil jeg gjerne tilføie for den amerikanske Udgave nogle Notitser fra de sidste 13 Aar af mit Liv, de kunne smukt slutte med Festen for mig i min Fødeby, hvor jeg, som De veed, blev ifjor hædret med at blive Æresborger. Glæd mig med et Par Ord om hvad jeg her har udtalt og hvad De ærede Forlægger ville gaae ind paa og hvorledes. Jeg reiser i disse Dage lidt til Amsterdam og Paris, men hvert Brev til mig vil jeg erholde, naar det sendes under mit Navn til Kjøbenhavn hvor man altid hvor jeg opholder mig og kan modtage Breve. Med de hjerteligste Hilsener til Dem og alle deeltagende Venner i Amerika.

Deres hengivne

H. C. Andersen [brevet på engelsk: Brev]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 117-18)