Dato: 1. april 1868
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense Bispegd d. 1 April 1868.

Kjære Hr Etatsraad!

Den Dag, som oprinder imorgen1 vil endnu mægtigere drage vore Tanker til Dem end tidligere, og jeg udfører derfor et almindeligt Ønske ved at sende Dem en venlig og hjertelig Hilsen fra den gamle Bispegaard. Jeg lykønsker Dem saameget mere til det Aar, De har tilbagelagt som det baade ved, hvad det har bragt, og ved, hvad det ikke har bragt, har været et saa glædelig betydningsfuldt Aar. Medens De let kan vide hvad jeg mener med det, som Aaret bragte, hvortil jeg selv var saa glad Vidne, behøver jeg maaskee at bemærke, at man altid lykønsker dobbelt til det 63 Aars lykkelige Forløb: dets climacteriske Character giver sig jo mathematisk, og desværre for Mange, ogsaa empirisk. Forsynet har ogsaa i denne Henseende været med Dem i Naade og bevaret baade Legeme og Aand i en Stand, der ikke lader Aarenes Tal kjendes. Gid da den Livsepoche, som Æresborgeren nu indtræder i, maa være de forudgaaende lige i sand Lykke og i den Fylde og Rigdom, som har givet de foregaaende en saa dyrebar Betydning for os Alle.

J eg ha aber nu snart Deres gode Bestemmelse om vort forestaaende Møde. Jeg er ikke utilfreds med, at uventede Omstændigheder have tilintetgjort en her af Skuespiller Price - hvem jeg ellers ønsker alt Godt - projecteret Oplæsning; thi hvor uendelig forskjelligt det er, at H C Andersen læser sit Eget, og en Declamator en Andens, saa tog det dog noget af det absolute Nye og Originale bort fra den Samling, De vil foranledige som den Første i Odense. Lev vel! hils vore fælleds Venner.

Deres hengivne

C. T. Engelstoft.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus