Du har søgt på: +Det +Kongelige +Bibliotek

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 27. december 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian IX
Sprog: dansk.

Deres Majestæt!

[overstr: Under Festen iaftes for mig paa Raadhuset i Odense]

Iaftes [overstr: under Festen som min Fødeby gav for mig, hvor] da jeg stod overvældet af al den Kjærlighed og Deeltagelse enhver Stand forundte, jeg følte mig lige saa ydmyget som løftet kom Telegram med mange Hilsener til mig rundt om fra alle Landets dele, som de meest uventede, det som høist velsignende, kom ogsaa en Lykønskning fra min Konge og hans høie elskelige Familie ogsaa Lykønsning til mig, jeg blev dybt bevæget derved, den hele store Forsamling var glad grebet over det som jeg saa lykkelig. [overstr: hvorledes skal jeg] Gud glæde og velsigne Deres Majestæt og hele af mangt et Hjerte følte / den kongelige Familie, som saaledes viiste og altid har [overstr: mig som] viist mig saa megen Naade, Deeltagelse, et Hjertelag, der er en Rigdom for alle Tider som jeg her ikke til at takke for. Jeg vilde øieblikklig have telegrapheret til Deres Majestæt, men der blev sagt mig at [overstr: det man ikke] det nok ikke skikkede sig at en Privatmand telegraphere til Kongen, [overstr: og derfor] men skrive tør jeg [overstr: veed jeg at turde, og derfor] og derfor i dyb Underdanighed og af et varmt taknemligt Hjerte sender jeg her disse skrevene Ord, ved min Hjemkomst til Kjøbenhavn har jeg det Haab at Deres Majestæt vil mere modtage min [overstr: inderlige] mundtlige dybfølte Tak!

i allerdybeste Underdan[ighed]!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 385-86)