Dato: 5. november 1867
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.
Odense Bispegaard d 5 Nov. 1867.

Høitærede Ven! .

Idag har jeg omsider den Glæde at skrive Dem til i den Anledning, som jeg med Glæde har imødeseet: November Maaned er kommen, og Deres Fædreneby haaber nu Opfyldelsen af det Tilsagn, som De har givet os at ville besøge os under Forhold, som, tillade os at vise, hvorledes vi ønske at modtage Dem. Efter Aftale med "Byens Fædre" har jeg det Hverv at formaae Dem til at komme herover og skal overlade Dem selv at bestemme Tiden nærmere. Formedelst Omstændigheder, som vi ikke ere Herre over, maa det ansees ønskeligt, at De vil vælge Tiden saa seent i denne Maaned, som De kan. J eg vilde saaledes foreslaa, at De vilde love Byen Deres Nærværelse Onsdag d 28de, og jeg udbeder mig og min Familie, at De vil tage Bolig i Bispegaarden og skj ænke dens Beboere den huuslige Glæde af Deres Nærværelse. Vi haabe, at De vil komme senest Dagen forud eller endnu hellere tidligere, og baade før og efter Byens Fest tage med vanlig Venskab tiltakke med hvad vi kunne byde. - Om nogle Dage agter jeg selv at komme til Kjøbenhavn og skal da hente Deres Svar og Bestemmelse af Dagen, hvilken vi naturligviis maa ønske at vide 8 Dage forud.

Det har ikke været muligt at sætte denne Plan i Forbindelse med Deres Reise til Basnæs;. men vi haabe, at det vil være Dem ligesaa let at komme til os fra Kjøbenhavn som derfra.

Med glad Tanke om forestaaende Møde og med Bevidnelsen af min Kones og Børns venligste Hilsener forbliver jeg Deres hengivne C. T. Engelstoft.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus