Dato: 11. august 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Gebhard Moltke-Hvitfeldt
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 11 Aug 1867

Kjære Hr Greve!

Endnu er jeg ikke længer paa min Krydsflugt til Kjøbenhavn, men om faae Dage tænker jeg at være der, og da er min Omflyven for i Sommer forbi. Til de mange smukke Dage jeg havde i den, hører det, for mig korte, men glade Ophold paa Glorup. Jeg har der saa mange kjære Erindringer fra gammel Tid og Deres Excellense har forundt mig de nye der ogsaa kuynne trives. Der er skeet en stor Forandring til det Skjønne men ikke til det Hjertelige og jeg kan ikke noksom takke for al den Velvillie og Godhed jeg har mødt hos Dem Hr Greve / og hos Fru Grevinden. Vil De bringe hende min hjertelige Tak, og tilføie at sasnart jeg i Kjøbenhavn kan erholde Besked om den Dame i Paris jeg antog kunde og vilde lære Fru Grevinden endnu mere af det danske Sprog, vil jeg ufortøvet tillade mig at skrive Grevinden til derom. Siden jeg forlod Glorup har Veiret jo holdt sig ganske smukt; jeg tænker der er vandret mange Gange til "Grevindens Bro"; jeg ønsker ret at den snart maa komme som Billed paa Papiret, komme med hele sin smukke Omgivelse. Jeg har med Ord tegnet den og det festlige Øieblik da den blev indviet, tegnet det i et Brev til Fru Melchior. Nu er vel Dahl indtruffet, jeg / beklager meget at jeg ikke traf sammen med ham, jeg havde da ogsaa faaet at høre hvorledes den kjære Fru Serre har det. Af Aviserne seer jeg at Grev Leon endnu ikke har forladt Paris, men Aviserne ere ikke ganske at forlade sig paa. Grev Wladimir er vel endnu paa Glorup, tør jeg haabe at en Hilsen ogsaa bliver bragt ham. Jeg havde saa gjerne seet hans Familie, især Børnene, dem jeg slet ikke kjender. Ved Bryllupet paa Basnæs haaber jeg at mødes igjen med Deres Excellense og naar Vinteren kommer vil De jo tilalde at jeg engang imellem seer op til Dem i Hotellet. Endnu engang, hjertelig Tak for Deres vedvarende gode Hjertelag for / Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 805-08)