Dato: 20. november 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Gustav Kolb
Sprog: dansk.

München den 20 Nov 1840

Høistærede Hr Dr: Kolb!

Først min hjertelige Tak dor den Venlighed hvormed De kom mig imøde, dernæst en kort Notits, som vi aftalte det, om hvad Nyt der i Kunst og Litteratur har bevæget sig hjemme i Danmark. Jeg anfører naturligviis kun hvad Nyt der er fremtraadt i 1840, De vil selv behage at uddrage, hvad De finder at kunne interessere et større Publikum.

Ved Frederik den Sjettes Begravelse blev skrevne tre Kantater af Øehlenschlæger, Heiberg og Andersen, til de to første gav den udmærkede Komponist Weyse Musikken og til den sidste er den unge geniale Hartmann Komponisten. Det var ved Frederik den Sjettes Død at en ung Digter H.P.Holst, der førhen var yndet, som lyriker, vandt hele Nationens Opmærksomhed og Yndest ved et lille Sørge Digt over den afdøde Konge, det var kun nogle faae linier men saa naturlige og saa grebne ud af Øieblikkets Følelse at de maatte tiltale alle. Til dette lille Digt, der i Danmark gjorte en Virkning, som nu / i Tydskland, Beckers Rhin=Sang "Sie sollen ihn nicht haben", satte Weyse en smuk Musik og ligeledes til et andet lille Digt af samme Forfatter: "lev vel", hvilket en stor Deel af Kjøbenhavns Borgere sang fra Volden da den danske Konge førtes ud af Staden til" Roeskilde.

Kort efter udgav Hr Holst en lyrisk Digtsamling, der udmærker sig ved correcte Vers, dyb Følelse og megen Smag. Christian den ottende gav den. unge Digter et Reisestipendium paa to Aar og Digteren er for Øieblikket i München for om faa Dage at reise til Italien.

Fra Øehlenschlæger er i dette Aar kun udkommet: nordiske Oldsagn, udgiv­ne af Trykkefriheds Selskabet og behandlet efter Sagaerne. Denne Digters ældste Stykke "Fiskeren", blev, som Fest-Skuespil bragt paa Scenen ved Christian den ottendes første Besøg i Theatret. Hartmann havde komponeret en høist characteristisk Musik.

Ved Kroningsfesten blevet stort romantisk Drama: Syvsoverdag / af Digteren Heiberg bragt paa Scenen, ogsaa til dette er Musikken af Hartmann, en Komponist hvis Opera Ravnen, nylig er oversat paa tydsk og vist fortjener at bruges paa de første Skuepladse i Tydsk­land. foruden "Syvsoverdag", hvis poetiske Skjønhed ei nok synes at være vurderet, har Heiberg leveret en lille Vaudevillemonolog: "Emilies Hjertebanken", der ved Fru Heibergs Spil, har vundet en Berømthed i Danmark langt mere, end det skjønne Drama "Syvsoverdag".

H.C.Andersen, forfatter til flere i Tydskland bekjendte Roma­ner: "nur ein Geiger", "Der Improvisator" o.s.v. bragte i Begyndelsen af dette Aar sit første store dramatiske Arbeide: "Mulatten" paa Scenen. Dette Stykke er heelt i gjennem skrevet paa Vers har vundet stort og uddeelt Bifald. Den unge Digter møder hos Theater­Directionen kun kun liden Opmuntring, Hr. Molbech, der er Theater­Directeur, forkastede det endog aldeles, men som af et Slags Naade fik Stykket lov at komme paa Scenen og blive der givet elleve Gange i / kort Tid, det bragte Theaterkassen Penge og Digteren Ære; kort efter leverede Andersen en lille Bog i Prosa: Billedbog uden Bil­leder, af hvilken en tydsk Oversættelse for Øieblikket er under Pressen hos Vieweg i Braunschwieg- Hans sidste Arbeide er en Tragedie i fem Acter: "&Maurerpigen", der i disse Dage bringes paa Det kongelige danske Theater i Kjøbenhavn, og hvoraf kan ventes en tydsk Oversættelse. ­

Af Lystspil-Digteren Overskou har den danske Scene erholdt et nyt lystspil,: "En Bryllups Dags Fataliteter", og af Forfatteren til de i Kjøbenhavn saa meget yndede "Hverdags Historier", en Novelle Een i Alle (Eine in Allen).

Til Julen ventes en ny Digtsamling af Heiberg og en lignende af Paludan Müller, -

---------

Hvad Kunst angaaer, da maa først og fremmest Thorvaldsen om­tales, den lethed hvor med den store Kunstner arbeider, hans ungdommelige Phantasie og Friskhed, lader ham skabe det ene nye / Værk efter det andet. Paa Baroniet Nysø er midt i Haven et lille Atellier som den kunstelskende Baronesse Stampe her har ladet bygge for Kunstneren; i dette sidste Aar fuldendte han her to store Friser til Frue Kirke a) Indtoget i Jerusalem og b) Korsvandringen. Dernæst l)Hans egen Statue. 2) Buste af Holberg og Øehlenschlæger. 3) Profil (i Medaljon) af Digteren Steffens. 4) Amor og Hymen, Basrelief. 5) Bacchant og Bacchantinde, Basreliefs - 6) Kunstnerens seneste Arbeide er et Basrelief der forestiller ham selv arbeiden­de, men som Hovedfigur er Baronessen med tre Børn.

Efter Thorvaldsen maa for Øieblikket; som dansk Billedhugger Bissen nævnes; han erholdt iaar, ved Freunds død, den ledigblevne Professor-Plads ved Academiet.

Blandt unge Malere i Kjøbenhavn har Gärtner allerede vundet et Navn ved sine smukke, livsfriske Kompositioner. Fra Udlandet har de danske Kunstnere: Marstrand, Küchkler og Sonne hjem­sendet herlige Malerier, de fleste af disse har Thorvaldsen kjøbt.

------------­

Seer De, kjære Hr. Doctor, her er magert skizzeret nogle Efter­retninger om dansk Kunst og Litteratur; vil De nu selv sætte det i Stiil og I benytte det efter Deres Skjønne.

Med Hensyn til min Biographie foran i "Nur ein Geiger", som De sagde at De vilde afbenytte til en Anmeldelse i Algemeine Zei­tung, nu jeg just var i Tydskland, maa jeg Tilføie, at efter Opfø­relsen af Mulatten har jeg i mit Hjem mødt al Erkjendelse; den danske Regjering har givet mig ligesom Øehlenschlæger og Hertz en aarlig Sum der i Forening med hvad jeg selv har for mine Arbeider, sikkrer mig et anstændigt Udkomme. I Nabolandet Sverrig ere alle mine Ar­beider blevne oversatte og vurderede høit, Mulatten er der bragt paa Scenen i det svenske Sprog og da jeg i dette Foraar gjorte en lille Reise i Sverrig nød jeg en Erkjendelse, ja en Overvurdering, som jeg ved nyere og andre Værker maa see at fortjene. Jeg kom nemlig til Universitets Staden Lund, og her bragte Stu­denterne mig om Aftenen, under Sang og Taler, et hjerteligt Hurra. Ogsaa her i Tydskland overraskes jeg ved, det man kjender mine Arbeider saa godt, vises mig saa megen Forekommenhed. ­

De var saa god at love mig tilsendt nogle danske Blade. De har vist glemt det! - Jeg bliver her i München til den 2 December, tænk paa mig. Vil De lade indlagte Billet komme til Verten i de tre Mohrer. [Brev] Fra Rom skal De høre fra mig. Jeg reiser i Forening med Digteren H.P.Holst til mit skjønne Italien og gaaer derfra til Grækenland, Holst gaaer til Frankerige! - .

venskabeligst

Deres hengivne

H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus