Dato: 12. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

"Rolighed" ved Kalkbrænderiet Søndag den 12 Juli 1867.

Kjære Vatt!

Endnu er jeg paa "Rolighed ", men om Gud vil flyver jeg Tirsdag Middag til Sorø for at besøge den kjære gamle Fru Ingemann og Torsdag-Morgen gaaer det afsted til Basnæs hvor jeg kun til den 26de finder Familien Scavenius, de reise da til Schweiz. Imorges da "Figaro" kom saae jeg Deres Uddrag af "Reiser" og det morede os Alle; vi talte om Dem og De veed at De altid kan være tilfreds med vor Omtale; det er imidlertid ikke ved at læse "Figaro" at De bringes i min Tanke og at jeg i hast sender Dem denne lille Skrivelse, den jeg jo lovede Dem under Deres Ophold i Aarhuus; (jeg vil antage at De erholder den der er jo kun een Robert Watt.) Forleden var Billes herude, da blev der meget talt om Dem, og jeg vilde ønske at De havde hørt hvorledes Bille da og altid taler varmt og smukt om Dem, hvorledes han ret veed at skatte og fremhæve Deres mange gode Egenskaber. Gid jeg var riig nok til / at kunne sige: Kjære Watt, skulle vi to flyve et Par Maaneder ud i Verden, og jeg bilder mig ind at De tog der imod, thi De er elskværdig, holder noget af mig og vi kunne i Meget vist godt komme ud af det; ret see med aabne Øine og ungt Hjerte paa al den Guds Deilighed rundt om!; men nu er jeg ikke riig, ja er kun en fattig dansk Poet, kan altsaa ikke indbyde, før Lykken uventet dumper ned fra Himlen [overstr: udefra] til mig. Grosserer Melchior reiste i Tirsdags Morges med "Peter Schram" til Engeland, iaftes fik vi Telegram at han efter en heldig og behagelig Reise var indtruffet der; Veien gaaer nu til London og derfra til Paris. Umueligt er det nok ikke at Hr Melchior og Frue i September, med Billes flyve lidt til Schweiz. Jules Jurgensen fra Locle med Sønnen Alfred, spiiste / herude forrige Mandag, vi vilde saa gjerne have seet Dem, men De var allerede reist. Jeg skrevet Par Ord til Dem, som Tjeneren bragte men vi fik den triste Besked, "Hr Robert Watt er reist." I Dag vente vi Jules Jurgensen, han glæder sig til at gjøre min Ven Watts Bekjendtskab, da han med saa stor Interesse har læst "Livet i Paris" som De har tegnet det. Jeg lægger her i [overstr: mit] Brevet mit Kort, bring ham det paa Bade-Anstalten naar De en Dag kommer til Klampenborg; De vil synes godt om vor schweizer Landsmand og har da i ham et Bekjendtskab naar De engang kommer i Jurabjergene. Tilgiv at dette Brev flyver saaledes ihast fra Tankerne gjennem Pennen og denne løber afsted. Jeg seer Dem tydeligt smile og nikke. / Edgar Collins lille Dreng blev godt døbt og fik Navnet Kai Jonas Collin; det første Navn vilde Barnets Moder indbilde mig var taget af mit Eventyr: Sneedronningen. Jeg blev ellers med de Andre der, "Fadder" til To paa eengang. Skuespiller Hansen fra Casino havde ogsaa en Dreng over Daaben, denne Handling var blevet opsat til den lille Kai kunde komme med, saa at de omtrent ere blevne behandlede som Axel og Valborg, heldigviis er det her to Drenge. Men nu lev hjertelig vel! jeg trykker Deres Haand og veed De tænker med Velvillie paa Deres Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 53-56)