Dato: 22. april 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Paris den 22 April 1867

Kjære Frøken Ørsted!

Det var mig ret en Glæde før jeg fløi ud af landet at Dahlstrøms forundte mig et Besøg; de vare saaa venlige og hjertensgode hils dem ret meget. Jeg reiste da først Torsdag og gik kun til Odense; næste Formiddag besøgte jeg med Biskop Engelstoft min Spadseregang i Munkemose, spiste saa Frokost i Bispegaarden og efter Klokken 12 gik det afsted paa Jernbanen lige til Hamborg hvor jeg kom om Aftenen lidt over ni, det er dog en hurtig Fart over Land; næste Formiddag gik jeg til Hanover, Dagen derpaa til Köln og Mandagmorgen foer jeg derfra til paris efter at have telegrapheret til Grand Hotel at jeg indtraf om Aftenen. Det er utroligt dyrt, jeg gav for et Værelse i tredie Etage, 16 Frank og 2½ "Service", min Regning om Morgenen jeg havde kun faaet lidt Viin, Vand Ost, brød og Smør 27 Frank. Næste Formiddag fløttede jeg strax og boer nu godt og betaler kun 6 Frank for Dagen; ellers er Priserne slet ikke forhøiede og det er ligesaa billigt i Paris, som før, det var koldt og vinterligt lige til jeg kom ind i Belgien, her saae jeg blomstrende Frugttræer og Blomster i Skovbunden / og et Par Dage har det ogsaa været deiligt Foraar her i Paris og jeg gik ganske sommerklædt, men i de to sidste Dage har det regnet og blæst, dertil været saa koldt at jeg, med de Fleste, igjen er i Vinterfrakken. Iforgaars blæste min Hat af uden for Udstillings Bygningen og fløi vist saalangt som hele Nørregade, jeg løb bag efter tilsidst tog den Fart ind af Porten til en stor Kaserne, hvor de vagtholdende Soldater styrtede over den og jeg fik den i ynkeligste Skikkelse, men dog en Hovedbedækning! Her ere allerede mange Landsmænd og næsten alle ere overvældede af Udstillingens Storhed, jeg derimod er aldeles rolig, jeg synes at gaae som Pygmæ paa et stort Bord med kolosalt Nips fra alle Verdens Lande; hver af Landene har leveret en Kasse hver i Nationaldragt, Piger og Opvartere bringer det Forlangte. Min Vert i Kjøbenhavn Hr a Porta har den danske Kasse og foran den vaie tre store Danebrogs Flag, her træffer man Landsmænd, danske Aviser og her erholdes Kjøbenhavnsk Rugbrød og Spandevis danske Korn Brændeviin. Jeg saae mellem terra cotta Busterne Deres Faders Buste derimod er i Marmor saadanne danske Storheder, som Alfred Hage - / en Engelænder spurgte mig hvem denne Personlighed var og jeg gav vist den rigtige Forklaring, jeg sagde det er en Mand der har Raad til at lade sig hugge i Marmor". Hvad som meest har tiltalt mig er en lille Blomsterhave udenfor Udstillings Bygning, her er et Glas Huus med Alverdens Roser, det er som en Drøm fuld af Duft og tæt ved er en Grotte, hvor Sollyset falder gjennem store, med Vand fyldte Glaskasser; Fiske strømme om deri og gloe paa Een med dumme søvninge Øine. Jeg følte mig her som i en Dykkerklokke paa Havets Bund. I det danske Billedgalleri er Fru Jerichau dominerende. Fra Grækenland er en Deel daarlige Billeder. Tydskerne have give[t] et par Billeder fra "Dyppel" der skjærer mig som Dansk i Hjertet, dog maa jeg erkjende at den danske Soldat er brav kjæmpende, fremstillet. De forskjellige Landes reiste Bygninger som skulle vise Hjemlandets Eiendommelighed, fra Ægypten til Dalarne, ligge kaste[t] op til hinanden, som udpakkede Sager, der ikke vare stillede op, de ere uden al Virkning; det er et Chaos af Bygninger, som trætte at see! / Det eneste Brev jeg endnu har faaet er fra Fru Melchior, hun sendte mig deri et Stykke om Grundtvig, klippet ud af Dagbladet. Kan Sjællands Biskop ikke tale et Ord med hvor en gammel Mand saaledes gaaer i Barndom; jeg maa ellers tro at der ere Mennesker man tillader at sige og gjøre Alt, de ere Nationens Dalai-Lama. Men det gaaer vel som det gaaer! jeg var nyligt indbudt af Engelændere til Middag i Grand Hotel og fik til Bord denne Fru Baker der med sin Mand har fra Æquator fundet Nilens Kilder og prøvet store Farer og Besværligheder; min Skaal blev smukt udbragt; jeg blev meget hædret af Engelske og Amerikanske; man spørger mig om ikke min Photograph er paa Udstillingen, men den findes ikke, derimod har man fra Kjøbenhavn sendt Een af de franske femte Rangs Dandserinders Portræt fordi hun har dandset paa Nørregade Theatret, der er ogsaa de mange ubekjendte Skuespillere. i den engelske Afdeling har jeg deimod seet een af mine Bøger, smukt indbundet, det er Sagen./

[langs kanten:] Man siger at den kjære Prindsesse af Vales vil miste sit Been; det bedrøver mig. Gid at det ikke maa være saaledes.

[langs kanten:] Glæder De mig med Brev, da send det til den danske Legation i Paris.

[Udskrift:] Til Frøken Mathilde Ørsted.

Ad: Conferentsraadinde Ørsted, Nørregade, ud for Frue Kirke.

franco-

(H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 82, 99-101)