Dato: 19. oktober 1866
Fra: Jonas Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbhvn 19.10.66.

Kjære Andersen! Tak for Dit Brev, for Dine Snegle-Anstrengelser og for Noget, som jeg troer, at vi bedre kunne tale om mundtligt, men som gjorde mig helt vims i det, saa overrasket blev jeg.-

Jeg hører, at Du skriver paa Portugals-Reisen; er den i Novelle-Stil eller rent historisk fortællende? Ogsaa jeg er bleven Forfatter, men rigtignok paa en anden Maade; jeg har nemlig paataget mig en Anmelders Skikkelse ved »Dagbladet«, navnlig for de naturhistoriske Producter i vor Litteratur; men naar jeg siger Dig, at herunder indbefattes, foruden de forskjellige Grene af Naturvidenskaben, tillige Havevæsen, medicinske Arbeider, veterinairvidenskabelige do, physiske, chemiske, pharmaceutiske Tidsskrifter, Bøger, som handle om Pattebørne-Mad o.s.v. o.s.v, saa vil Du selv kunne indsee, hvilken viid Mark for Humbug og overfladisk Sludder der ligger aaben for mig; men det synes mig snart at være paa Tiden at sørge lidt for mig selv, og hvad skal man saa gribe til her i Landet. Denne Virksomhed betaler sig forholdsvis godt, og nogen Nytte kan man jo unægteligt baade gjøre og have deraf. Bille er vist en fortræffelig Mand at have med at gjøre.-.

I næste Maaned udkommer der en Roman »Fra piazza del popolo« af Bergsøe; den vil sikkert interessere Dig; idetmindste er den meget aparte, og, navnlig som første Arbeide betragtet, mærkværdig. Stakkels Fyr, han har nu igjen havt et Anfald af sin Iritis, og Enden paa hele Historien bliver vel sagtens, at han maa tage Afsked med Videnskaben; det er haardt, naar man har begyndt saa godt, men heldigvis har han andre, baade materielle og aandelige Resourcer. Han reiser nu snart til Rom med sin Søster og sin eenbenede; døvstumme Broder og bliver der Vinteren over, maaskee længere endnu.-.

Der snakkes i disse Dage meget her i Byen om en Historie med Kammerjunkeren F r. Ussing, der uden at sætte sig til Modværge har ladet sig smide ud af et offentligt Locale efter først at være bleven smigret med Benævnelser som »sorte Judas«, »Søn af en Horevært« og andre Complimenter. Det maa være en herlig Natur og en god Samvittighed, den Pjalt har. Udsmideren var en juridisk Candidat Brøndum, der nu bliver ligesaa berømt som »Brøndums Dampbrænderi« og »Rullen gaaer« men Berømmelsen synes mig dog at være af en lidt tvetydig Natur.-

Ja nu maa jeg pille af. Det er sandt: l) Foderalet og Original-Sneglen bryder jeg mig ikke en Snus om, men derimod meget om Copier af den sidste. 2) Du skal ikke tale om, at jeg er Anmelder, det giver let saa meget Vrøvl.

Din Ven Jonas

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter