Dato: 17. oktober 1866
Fra: Lorenz Frölich   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjære Professor

- - - I Forgaars kom Hetzel tilbage fra et længere Ophold i Strassborg, hvor han overværer Trykningen af sine Bøger; i Dag saae jeg ham; og han lod til atter at have meer Courage, og desuden havde en Franskmand, der har oversat f. E. Uhland, tilbudt sig at oversætte Dem, - formodentlig fra Tysk.) - Hetzel vilde nok udgive af Deres Værker nu, men ikke dem, der allerede ere oversat, og for Øieblikket ej noget illustreret, ingen dyr Udgave; - han har Personer, som læser Værker for ham (og til hvis Dom om Bøgernes Passelighed for det Franske Publicum han henholder sig), da han selv blot kan fransk - naturligviis ej paa Dansk, men vel paa Tysk, endnu hellere paa Engelsk. Han bad mig derfor opfordre Dem at sende ham nogle af de Bøger, som De anbefaler til Oversætning. Jeg veed nu ej om "I Sverrig" eller de nævnte Romaner ere oversatte, men i saa Fald vil De kanskee komme til det ønskede Resultat ved at sende ham saadanne Oversættelser. - Hvis De synes om, at der gjøres et Valg af de Æventyr, som ej ere oversatte, altsaa meest de senere, kan det ogsaa skee. Naturligviis bliver det altid et Spørgsmaal, hvor godt disse Oversættelser falde ud, der neppe blive gjort efter Originalerne.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus