Dato: 16. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Basnæs den 16 October 1866

Kjære Frøken Ørsted!

Allerede to Uger har jeg været herude paa Landet og tænker nu, i Ugen som kommer at flyve til Byen, hvor jeg nu som Sneglen har faaet mit eget Huus; hvor længe mon jeg skal sidde i det, og hvad skal jeg der tænke og nedskrive? Jeg har været meget flittig siden jeg forlod Byen, arbeidet den største Deel af Dagen, De veed at jeg paa Reise i Udlandet Intet faaer bestilt. Omtrent Halvdelen af mine Rejse-Indtryk ere bragte paa Papiret og om de vel ikke der ere afrundede de lade sig dog læse og det vil, haaber jeg, more Dem og Deres Moder i det Skrevne at reise med mig i det smukke Portugal. De første otte Dage her ude, tilbragte jeg paa Holsteinborg, Veiret var smukt, ja endogsaa varmt, der var en Rigdom af Farver i Træer og Buske, Skovøerne laa som Bouquetter paa Vandet og Svaneflokken viiste sig allerede, et Tegn paa en stræng Vinter, som de forudseende sige. De sidste 8 a 10 Dage har jeg været her paa Basnæs, faaet en stor Deel Breve skrevne og sendte afsted, jeg var i en frygtelig Brevgjæld; nu skriver jeg igjen paa Erindringerne fra Portugal, men veed ikke selv om de for Fremmede kunne have stor Interesse, dog er der altid en Deel deri man ikke i almindelighed kjender hjemme. - I næste Uge, naar jeg forlader Holsteinborg, vil jeg besøge Fru Ingemann, der nu har faaet sit Syn igen og derfor er taknemlig glad; ogsaa den gamle / Fru Læssøe, veed De, har faaet sit Syn; jeg besøgte hende hos Dr Hansen, Dagen før jeg reiste fra Kjøbenhavn; jeg sad ved hendes Seng; hun havde i henved 18 Aar, troer jeg, ikke seet mig! hvor straalede hendes Ansigt! hvor levende var dog hendes Udbrud: "Jeg kan see Dem, Andersen! ja det er jo ganske det samme Ansigt!" - Fra Amsterdam har jeg i disse Dage, fra den der høit vurderede Digter Ten-Kate, faaet hans vercificerede [!] Oversættelse af mit Eventyr: den grimme Ælling; det er gjort med Kjærlighed og Dygtighed, men jeg troer dog at det i Originalen er rigere og rigtigere. Det danske Teater har jeg nu snart glemt, jeg undrer mig selv / over hvor lidt jeg savner den Nydelse. Brev venter jeg ikke fra Dem, men haaber at Deres Moder har det godt og at det hos Scharlings staaer sig efter Omstændighederne, bring min Hilsen og ligesaa til Deres Broder Nicolai og hans høist elskværdige Kone. Dahlstrøms er vel i Byen? hils ogsaa der! Doctor Meyer kommer vel imellem til Deres Moder, ham har jeg slet ikke seet efter min Hjemkomst, siig ham at han er i min Tanke og at jeg sender ham en Hilsen saa stor at han godt kan dele den med sin Søster. Lev nu vel!

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 82, 97-99.)