Dato: 12. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Richardt
Sprog: dansk.

Basnæs den 12 October 1866

Kjære Ven!

Ja, De tillader jo at jeg benævner Dem saaledes, idet at jeg har Dem kjær som Menneske og som Digter og skiller derved ikke de to Størrelser ad. Jeg har været en otte Dage paa Holsteinborg i en deilig Natur, Veiret var smukt, Svanerne laae ude paa Vandet, jeg sad i min Stue mellem Blomster og fra Kirken, en Dør i min Stue fører til den, klang Orgelet ind til mig; kommer nu ogsaa det at jeg har de kjære Mennesker her paa Gaarden, ret føler mig velkommen og hjemme, saa vil De forstaae at jeg snart var i Stemning til at bestille Noget; jeg har været meget skrivende og dette er under ligesaa gunstige Omstændigheder blevet fortsat her paa Basnæs. Stemningen har imidlertid ikke, som jeg gjerne ønskede det, været den, at de flere henkastede Skizzer til "Historier og Eventyr" ere blevne beaandede, jeg har været oplagt til at ordne de Reise-Optegnelser jeg havde, forfriske og farve dem; under Arbeidet er Lysten blevet stærkere og jeg har saaledes omtrent Halvdelen af min portugisiske Reise paa Papiret. Jeg indseer at før den heel er stillet frem, vil jeg ikke være istand til at frembringe noget Nyt og kan saledes ikke, ihvorgjerne jeg vilde, denne Gang levere Dem Noget i Prosa, derimod sender jeg Dem her det større Digt De kjender , det er nu atter gjennemgaaet og filet; det er det Betydeligste jeg paa Reisen har skrevet og jeg haaber at det ikke skal høre ganske til det Forsvindende.

Jeg vil haabe at De i Afskriften kan læse hvert Ord, ellers beder jeg Dem at spørge mig om hvad der er Dem utydeligt, og at jeg maa faae et Aftryk til Gjennemlæsning; jeg vedføier endnu et lille Digt fra Reisen, det har, troer jeg, særdeles tiltalt Professor Rasmus Nielsen det skal glæde mig om jeg hørte det samme fra Dem. Jeg siger Dem ellers forud at det Digt ønsker jeg vil optages i "Reisen", men denne antager jeg, kommer meget meget sener ud end Deres Bog. Digtet om Poeterne er derimod ganske Deres, til jeg i et andet Aar optager det f.Ex. i "samlede Skrifter." - Helst opfyldt jeg Deres Ønske at bringe et Eventyr eller en Historie, men naar den ikke banker paa hjælper det kun lidt at jeg raaber "kom ind!" Det vil De selv som Digter bedst forstaae. Det vil glæde mig meget at erfare om De er tilfreds med mig og mit ringe Bidrag. Kys Deres lille Søn fra mig! Hils Deres Frue og tænk med venligt Sind paa Deres særdeles hengivne

H. C. Andersen

E. S. Digtet: "Danske Poeter i Bouquet" er blevet til i Setubal 1866 som Stambogsblad for en af mine portugisiske Venner, der kjender den danske Literatur.

Troer De at denne Anmærkning skulde tilføies?

[Tilhørende kuvert med udskrift på frimærkeauktion april 2012, poststemplet Skjelskør 12.10.1866:]

Velbaarne Hr Chr: Richardt,
54 Nörrevold
4de Sal i
Kjøbenhavn

(fra H.C. Andersen).

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 58, 127-29)